KARTA USŁUG NR: ELD-10

Ewidencja ludności

 

 

 2023.03.30

Nazwa usługi: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ  Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI I REJESTRU PESEL

 

Podstawowe informacje

  1. Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonym rejestrze mieszkańców.
  2. Dowolny organ gminy, na wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.
  3. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym -  Wyślij pismo ogólne

Kto może wystąpić:

1. Osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców. 

2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości - w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP, osobiście w Urzędzie Miejskim w Łobżenicy lub przez pełnomocnika.

 

Wymagane dokumenty:

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia.

·         Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówką  na rachunek Banku Spółdzielczego w Łobżenicy nr konta 22893800060000139720000015. Zaświadczenie lub poświadczenie zameldowania wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą. Zaświadczeniem może być wydruk komputerowy)

Opłaty:

·         17 zł- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia stanowiącego pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Czas realizacji  usługi:                                                                                                                  maksimum 7 dni.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: 67-2868123

 

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, bądź odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t. j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 t. j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 860)  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984)