KARTA USŁUG NR: EL-10

Ewidencja ludności

 

 

Zmiana 2015.03.01

Nazwa usługi:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).

·         Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, ze zm.).

·         Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia.

·         Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

·         17 zł- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia stanowiącego pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Czas realizacji usługi:

Niezwłocznie, maksimum 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: 67-2868124

 

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, bądź odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy

 

Uwagi:

            Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówką  na rachunek Banku Spółdzielczego w Łobżenicy nr konta 22893800060000139720000015. Zaświadczenie lub poświadczenie zameldowania wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą. Zaświadczeniem może być wydruk komputerowy.