Składanie deklaracji na podatek rolny

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Pani Katarzyna Sobiak, Kinga Klemens

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 14, 67 286 81 13

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)  wypełniony druk deklaracji na podatek rolny DR-1 ub wypełniony druk informacji IR-1 

b)     wypełnione załączniki (ZDR-1, ZDR-2, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3)    

c)   umowa dzierżawy

d)     wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc    w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

e)    wniosek o ulgę inwestycyjną  wraz z:

- kserokopią pozwolenia na budowę; pierwszej i ostatniej strony dziennika budowy; zaświadczenia o zakończeniu budowy; oryginałami faktur na zakupiony towar zastosowany do budowy budynku inwentarskiego;

- w przypadku nowej budowli;pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku -   w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku na inwentarski;

- oświadczenie o sfinansowaniu inwestycji ze środków własnych.
W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich z pomocą środków publicznych (np. tzw. kredytów preferencyjnych) ulga nie należy się.

 

3. Opłaty:

brak opłaty skarbowej.

 

  

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

a) osoby prawne – są zobowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-    odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa      w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

b) osoby fizyczne – są zobowiązane złożyć informacje o gruntach rolnych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu innych zmian (np. zajęcie gruntów rolnych na działalność gospodarczą).

c) osoby prawne i fizyczne – są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek urzędu gminy   w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Podatek jest płatny bez wezwania

      - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

      nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

 

5. Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).