Składanie deklaracji na podatek leśny

 

1.    Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

 

Pani Katarzyna Sobiak, Kinga Klemens

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 14; 67 286 81 13

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

2.    Wymagane dokumenty:

 

     a)  wypełniony druk deklaracji na podatek leśny DL-1 lub wypełniony druk informacji IL-1    

     b)  wypełnione załączniki ( ZDL-1, ZDL-2, ZIL-1, ZIL-2ZIL-3)    

     c) zaświadczenie o indywidualnym wpisie do rejestru zabytków

 

3.     Opłaty:

 

brak opłaty skarbowej.

 

 

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

a) osoby prawne – są zobowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

b) osoby fizyczne – są zobowiązane złożyć informacje o gruntach leśnych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub o zaistnieniu innych zmian (np. zajęcie gruntów leśnych  na działalność gospodarczą).

c) osoby fizyczne i prawne są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek urzędu gminy  w terminach do dnia:

- osoby fizyczne:  15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

- osoby prawne : 15 – go dnia każdego miesiąca.

 

Podatek jest płatny bez wezwania:

     - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

  

5. Informacje dodatkowe:

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność leśną albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 

6. Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 30 października  2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).