Ogłoszenie nr 510419109-N-2021 z dnia 25.02.2021 r.

Gmina Łobżenica: Nadzór inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 776974-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310  Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.13.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nadzór Inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” w zakresie świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego w branżach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ zmianami SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania. Poszczególny zakres roboty budowlane obejmuje w szczególności: 1) Część 1: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury”: a) montaż folii okiennych mlecznych matowych, b) zasklepienie okien, c) wykonanie izolacji dźwiękowej ścian i sufitu, d) wykończenie posadzki Sali kinowej wykładziną dywanową, e) wykończenie podestu dla widowni dla 30 osób, f) wykonanie podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, g) montaż stolarki drzwiowej, h) wyposażenie sali w fotele kinowe, ekran, projektor, głośniki i instalacje multimedialne. 2) Część 2: „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, b) wymianę okien i drzwi, c) wykonanie izolacji termicznej podłóg, ścian i dachu, d) zmianę układu pomieszczeń, e) wykonanie utwardzeń terenu, f) wykonanie oświetlenia terenu, g) wykonanie nowej instalacji c.o, h) przebudowę instalacji elektrycznej, wodnej i c.w.u.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 71248000-0, 71631300-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Część 1: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury”

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Część 2: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.