Ogłoszenie nr 776974-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Łobżenica: Nadzór inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łobżenica, krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7 , 89-310  Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, , e-mail urzad@lobzenica.pl, , faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lobzenica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.lobzenica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.lobzenica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”.
Numer referencyjny: RG-IZP.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nadzór Inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” w zakresie świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego w branżach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ zmianami SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania. Poszczególny zakres roboty budowlane obejmuje w szczególności: 1) Część 1: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury”: a) montaż folii okiennych mlecznych matowych, b) zasklepienie okien, c) wykonanie izolacji dźwiękowej ścian i sufitu, d) wykończenie posadzki Sali kinowej wykładziną dywanową, e) wykończenie podestu dla widowni dla 30 osób, f) wykonanie podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, g) montaż stolarki drzwiowej, h) wyposażenie sali w fotele kinowe, ekran, projektor, głośniki i instalacje multimedialne. 2) Część 2: „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, b) wymianę okien i drzwi, c) wykonanie izolacji termicznej podłóg, ścian i dachu, d) zmianę układu pomieszczeń, e) wykonanie utwardzeń terenu, f) wykonanie oświetlenia terenu, g) wykonanie nowej instalacji c.o, h) przebudowę instalacji elektrycznej, wodnej i c.w.u.
II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71248000-0

71631300-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 15.12.2021
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) Część 1: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” • minimum jedną usługę w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, termomodernizacja lub remontem budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niej niż 150 000,00zł, • minimum jedną usługę w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, termomodernizacja lub remontem budynku użyteczności publicznej, w zakresie której wykonano instalację nagłośnienia o łącznej ciągłej mocy kolumn nie mniej niż 1200W, • minimum jedną usługę w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, termomodernizacja lub remontem budynku użyteczności publicznej w zakresie której wykonano instalację wentylacji mechanicznej o wydajności centrali wentylacyjnej nie mniej niż 1000m3/h b) Część 2: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” • minimum dwie usługi w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, termomodernizacja lub remontem budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie niej niż 300 000,00zł każda, 2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osobami na każdą z wymienionych poniżej funkcji tj.: Część 1: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” a) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, b) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • posiadający doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową, przebudową, termomodernizacją lub remontem budynku, w skład której wchodziło wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej o wydajności centrali wentylacyjnej nie mniej niż 1000m3/h, c) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży elektroenergetycznej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • posiadającym doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową, przebudową, termomodernizacją lub remontem budynku, w skład której wchodziło wykonanie instalacji nagłośnienia o łącznej ciągłej mocy kolumn nie mniej niż 1200W. Część 2: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” d) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, e) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • posiadającym doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową, przebudową, termomodernizacją lub remontem budynku, w skład której wchodziło wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego nie mniej niż 100m2, f) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży elektroenergetycznej: • posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia, • posiadający status czynnego członka izby inżynierów budownictwa, • posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących wykonania usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dowody powinny być dołączone do załącznika „Wykaz usług”, wg. załącznika nr 4 do SIWZ, 2) wykaz osób, które będzie skierowany do realizacji zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy - wg. załącznika nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy - wg. załącznika nr 3 do SIWZ, 4) określenia zakresu części zamówienia, którego Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wg. załącznik nr 5 do SIWZ, 5) zobowiązanie innego podmiotu, na którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium dla części 2 w wysokości – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas reakcji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, 2) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego, 3) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 4) działania siły wyższej, 5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona, 6) stanu epidemii ogłoszonego w Polsce z dniem 20 marca 2020, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 20 marca 2020 r., poz. 491), która to okoliczność będzie musiała mieć bezpośredni wpływ na realizację umowy, co Wykonawca winien udowodnić, 7) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018, poz. 2177 z późn. zm.), w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 8) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia leży po stronie Wykonawcy, 9) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215 z późn. zm.). Ciężar udowodnienia leży po stronie Wykonawcy. 3. Zmiany terminu realizacji zamówienia są możliwe w przypadku: 1) wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, które powodują lub mogą powodować przedłużenie terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych, 2) powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy Robót Budowlanych wykonania zamówień podobnych lub zamiennych, jeżeli terminy ich wykonania uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, 3) odstąpienia przez Wykonawcę Robót Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy przez Wykonawcę Robót Budowlanych i gdy fakty te uniemożliwiają dotrzymanie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy, 4) przedłużenia lub przekroczenia terminu zakończenia nadzorowanych robót budowlanych, 5) konieczności zmian lub uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 6) konieczności wyboru innego Wykonawcy Robót Budowlanych w celu dokończenia nadzorowanych robót budowlanych, 7) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Jeżeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 5. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie opisanym w art. 15r ust ww. ustawy. 7. Wszystkie powyższe postanowienia w niniejszym rozdziale stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03.02.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Część 1: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadzór Inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” w zakresie świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego w branżach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ zmianami SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania. Poszczególny zakres roboty budowlane obejmuje w szczególności: 1) Część 1: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury”: a) montaż folii okiennych mlecznych matowych, b) zasklepienie okien, c) wykonanie izolacji dźwiękowej ścian i sufitu, d) wykończenie posadzki Sali kinowej wykładziną dywanową, e) wykończenie podestu dla widowni dla 30 osób, f) wykonanie podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, g) montaż stolarki drzwiowej, h) wyposażenie sali w fotele kinowe, ekran, projektor, głośniki i instalacje multimedialne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-0, 71631300-3, 71520000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas reakcji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część 2: Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadzór Inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji p.n. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kultury” oraz „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” w zakresie świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego w branżach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ zmianami SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania. Część 2: „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, b) wymianę okien i drzwi, c) wykonanie izolacji termicznej podłóg, ścian i dachu, d) zmianę układu pomieszczeń, e) wykonanie utwardzeń terenu, f) wykonanie oświetlenia terenu, g) wykonanie nowej instalacji c.o, h) przebudowę instalacji elektrycznej, wodnej i c.w.u.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71248000-0, 71631300-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas reakcji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: