Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łobżenica"

Ogłoszenie nr 566118-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

Gmina Łobżenica: Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łobżenica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łobżenica, krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7 , 89310   Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, , e-mail urzad@lobzenica.pl, , faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lobzenica.pl/?c=605
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.lobzenica.pl/?c=605


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.lobzenica.pl/?c=605


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łobżenica
Numer referencyjny: RG-IZP.271.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dróg gminnych na terenie Gminy Łobżenica, na n/w części: Część 1 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna” - całość inwestycji, Część 2 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+355,00km, Część 3 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo - I” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+766,00km, Część 4 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Chlebno” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+600,00km do 1+170,00km, Część 5 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Dźwierszno Wielkie” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+737,00km, Część 6 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+900,00km do 1+130,00km, Część 7 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo II” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+366,00km, Część 8 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+457,00km, Część 9 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola i Dźwierszno Wielkie” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+188,00km do 1+176,00km, Część 10 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz – Kolonia” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+931,00km do 1+791,00km, Część 11 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+800,00km do 1+137,00km, Część 12 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno” w zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+144,00km. W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące. W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 3) remont nawierzchni bitumicznej, 4) rozebranie i ponowne okrawężnikowanie, 5) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 6) skrapianie emulsją asfaltową, 7) wyrównanie podbudowy, 8) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 9) plantowanie terenu, 10) humusowanie skarp z obsianiem trawą, 11) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 12) roboty towarzyszące.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233140-2

45111000-8

45233226-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Część 2 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola” w zakresie wykonania 177,50mb drogi, Część 3 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo - I” w zakresie wykonania 383,00mb drogi, Część 4 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Chlebno” w zakresie wykonania 285,00mb drogi, Część 5 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Dźwierszno Wielkie” w zakresie wykonania 368,50mb drogi, Część 6 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki” w zakresie wykonania 1295,00mb drogi, Część 7 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo II” w zakresie wykonania 159,00mb drogi, Część 8 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń” w zakresie wykonania 228,50mb drogi, Część 9 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola i Dźwierszno Wielkie” w zakresie wykonania 364,00mb drogi, Część 10 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz – Kolonia” w zakresie wykonania 430,00mb drogi, Część 11 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz” w zakresie wykonania 168,50mb drogi, Część 12 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno” w zakresie wykonania 72,00mb drogi, Dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące. dla poszczególnych części przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 3) remont nawierzchni bitumicznej, 4) rozebranie i ponowne okrawężnikowanie, 5) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 6) skrapianie emulsją asfaltową, 7) wyrównanie podbudowy, 8) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 9) plantowanie terenu, 10) humusowanie skarp z obsianiem trawą, 11) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 12) roboty towarzyszące.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej dwa zadania, które polegały na ułożeniu nawierzchni z kruszywa łamanego lub betonowego, o powierzchni nie mniej niż 2000,00 m2 każde, oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem budowlanym niezbędnym do wykonania zadania: 1) równiarką samojezdną lub spycharką uniwersalną z ukośnie ustawianym lemieszem - 1 szt. 2) rozściełaczem do kruszywa – 1szt. 3) walcem samojezdnym, wibracyjny, o masie min. 13t. - 1 szt. 4) koparką kołowa – 1szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1)wykaz robót budowlanych i sprzętu budowlanego, roboty budowlane winny być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowody powinny być dołączone do załącznika „Wykaz robót budowlanych i sprzętu budowlanego”, wg. załącznika nr 4 do SIWZ; 2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniej niż 150 000,00 zł oraz dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- oświadczenia o obowiązku podatkowym u Zamawiającego - załącznik nr 8 do SIWZ - określenia zakresu części zamówienia, którego Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg. załącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu, na którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg. załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej z części w wysokości: 1) Część 1 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna” - 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100), 2) Część 2 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola” - 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100), 3) Część 3 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo - I” - 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), 4) Część 4 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Chlebno” - 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100), 5) Część 5 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Dźwierszno Wielkie” - 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), 6) Część 6 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki” - 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100), 7) Część 7 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo II” - 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100), 8) Część 8 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń” - 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100), 9) Część 9 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola i Dźwierszno Wielkie” - 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), 10) Część 10 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz – Kolonia” - 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), 11) Część 11 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz” - 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100), 12) Część 12 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno” - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100), na zasadach opisanych w SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiana terminów wykonania umowy: a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć występowanie na terenie budowy temperatury powietrza w ciągu dnia poniżej 0oC przy wykonywaniu prac związanych z układaniem kostki na podsypce cementowo-piaskowej lub występowanie na terenie budowy temperatury powietrza poniżej 5°C o godzinie 12:00, uniemożliwiającej układanie warstw asfaltowych. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy, b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
O wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, O natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy, O konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, O wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, O wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: O wstrzymanie robót przez Zamawiającego, O konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych; e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: O wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, O wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, O odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; O wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy; i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, j) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; k) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: O z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, O z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, O pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu urnowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, O pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu urnowy, O zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. O odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, O odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, O zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, O konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, O konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej wykonawcy. 3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona c) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw, h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, j) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015, poz. 2008 z późn. zm.), w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. k) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia płatności częściowych. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień urnowy, które nie dotyczą treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 7. Nie stanowi zmiany urnowy: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b. zmiana danych teleadresowych. 8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część 1 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie całości przebudowy drogi. W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 3) remont nawierzchni bitumicznej, 4) rozebranie i ponowne okrawężnikowanie, 5) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 6) skrapianie emulsją asfaltową, 7) wyrównanie podbudowy, 8) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 9) plantowanie terenu, 10) humusowanie skarp z obsianiem trawą, 11) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 12) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45111000-8, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część 2 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+355,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45111000-8, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Część 3 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo - I”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+766,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Część 4 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Chlebno”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+600,00km do 1+170,00km W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Część 5 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Dźwierszno Wielkie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+737,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Część 6 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+900,00km do 1+130,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Część 7 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo II”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+366,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Część 8 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+457,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Część 9 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola i Dźwierszno Wielkie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+188,00km do 1+176,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Część 10 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz – Kolonia”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+931,00km do 1+791,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Część 11 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+800,00km do 1+137,00km, W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

12

Nazwa:

Część 12 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie wykonanie drogi na odcinku od 0+0,00km do 0+144,00km. W zakres zamówienia dla poszczególnych części przebudowy dróg gruntowych wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza, 2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) karczowanie krzaków i drzew w pasie drogowym, 4) wykonanie korytowania drogi, 5) profilowanie oraz zagęszczenia podłoża, 6) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowo - ceglanego, gr. 20 cm, 8) wykonanie poboczy, 9) wykonanie rowów odwadniających, 10) regulacja studzienek infrastruktury technicznej, 11) roboty towarzyszące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45111000-8, 45233140-2, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

RG-IZP.271.9.2017 - SIWZ (345.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.9.2017 - Załączniki 1-9 do SIWZ (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RG-IZP.271.9.2017 - załącznik nr 10 - wzór umowy (211.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 - Część 1 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna” (5.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 12 - Część 2 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola” (5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 13 - Część 3 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo - I” (5.4MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 14 - Część 4 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Chlebno” (5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 15 - Część 5 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Dźwierszno Wielkie” (6.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 16 - Część 6 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki” (6MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 17 - Część 7 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Liszkowo II” (4.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 18 - Część 8 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń” (4.9MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 19 - Część 9 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Topola i Dźwierszno Wielkie” (4.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 20 - Część 10 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz – Kolonia” (6.8MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 21 - Część 11 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Witrogoszcz” (5.3MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 22 - Część 12 - „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno” (5.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2017-08-08 15:39:39
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2017-08-08 15:43:50
Ostatnia zmiana:2017-08-08 15:44:05
Ilość wyświetleń:498

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij