- analiza propozycji zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- zaopiniowano pozytywnie zmiany  w bieżących wydatkach,

-przeanalizowano projekt uchwały przewidującej dotację do bieżących konserwacji prowadzonych przez spółkę wodną rekomendując go do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

    Ważnym problemem było również zapoznanie się z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie ustalenia nowych opłat za ścieki i wodę. Wyjaśnień na pytania radnych  udzielał Prezes Zarządu Pan Kazimierz Wasiak. Ponadto Pan Burmistrz  potwierdził dokonanie sprawdzenia prawidłowości naliczenia i ich zgodności z prawem oraz zasadności ustalonych kosztów. W tej sytuacji na najbliższej sesji uchwała w sprawie cen zostanie poddana do zatwierdzenia.

    Podjęto również zagadnienie konieczności wprowadzenia opłat adiaceńskich dotyczących wzrostu wartości nieruchomości zurbanizowanych w związku z nowym uzbrojeniem terenu, czy podziałem nieruchomości. Przed przyjęciem ostatecznych propozycji postanowiono dokonać symulacji obciążeń jakie poniosą właściciele nieruchomości. Pozwoli to na wybranie rozsądnej stawki opłaty. Ta opłata nie dotyczy nieruchomości rolnych. W przypadku jej ustanowienia istnieje możliwość jej rozłożenia na 10 lat.

    Zapoznano się także z propozycjami Burmistrza w sprawie ustanowienia flagi gminy. Przedstawione różne propozycje są związane z barwami herbu Gminy, w celu konsultacji postanowiono ogłosić konkurs. Da to możliwość zapoznania się z pomysłami  mieszkańców.

    Komisje zaakceptowały propozycję społeczności szkolnej Dźwierszna Małego dotyczącą nadania imienia szkole Kawalerów Orderu Uśmiechu. Podjęto również propozycję zmian diet dla sołtysów i radnych.

    Ważnym zagadaniem o mawianym na posiedzeniu było rozpatrzenie informacji o stanie  porządku i bezpieczeństwa publicznego.  Podkreślono konieczność podjęcia pilnych działań związanych z:

- utworzeniem  parkingów na terenie miasta,

- systematycznego sprzątania miasta- ze względu na brak możliwości zatrudnia  pracowników interwencyjnych zachodzi  potrzeba  zlecenia tych prac  firmie zewnętrznej a w ślad za tym  wydatkować dodatkowe środki finansowe,

- uporządkowania targowiska  i ustalenie nowych zasad targowania,

- zmobilizowania policji  do zmożonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez wystawianie patroli  w dni targowe i w porze wieczorowo – nocnej,

- powołanie zespołu konsultacyjnego  do weryfikacji zasad oznakowania i organizacji ruchu w Łobżenicy.