Informacja dotycząca inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Obowiązek dokonywania corocznych zgłoszeń o ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest nałożony został na właścicieli Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). Na podstawie tych przepisów osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne prowadzące działalność, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dotyczy to m.in. wyrobów zawierających azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu). Obowiązek realizowany jest poprzez złożenie Informacji o wyrobach zawierających azbest ”.

 

Osoby, które zakończyły wykorzystywanie wyrobów azbestowych (np. poprzez zmianę pokrycia dachowego wraz z utylizacją azbestu) również są zobowiązane do złożenia informacji na odpowiednim formularzu.

 

Stosowaną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:

1.    jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (w przypadku osób fizycznych - burmistrzowi),

2.    drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby zawierające azbest można wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032 r.

 

 

Biorąc pod uwagę konieczność dokonania aktualizacji bazy danych na temat wyrobów zawierających azbest prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety oraz coroczne dokonywanie stosownych zgłoszeń w terminie do końca stycznia.