Uchwała  Nr XXI/124/ 04
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 października 2004 roku

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203), oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U z 2004 roku  Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1262 i Nr 123, poz.1291, )Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pile w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wspólne finansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Komunikacji w Wyrzysku przez okres 4 lat w ramach systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców (CEPIK).

§ 2 Kwota pomocy finansowej i warunki pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu, które zawarte zostanie pomiędzy Starostą Pilskim, a Burmistrzem Łobżenicy

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Łobżenicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Uzasadnienie do UchwałyNr XXI/124/ 04
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 października 2004 roku

sprawie :
„ Udzielenia pomocy finansowej do Starostwa Powiatowego”.

   Rada Miejska w Łobżenicy postanowiła udzielić pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pile w kosztach funkcjonowania Oddziału Komunikacji w Wyrzysku mając na uwadze mieszkańców gminy. Za taką decyzją przemawia rozległy teren gminy Łobżenica . Ludność gminy nie jest zasobna, a duża odległość do Piły uniemożliwiłaby części mieszkańców regulowania spraw dotyczących zakresu komunikacji Mając powyższe na uwadze uważa się podjęcie tej decyzji za zasadne.