Zainteresowani przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą w ramach konsultacji społecznych składać swoje spostrzeżenia i uwagi do przedstawionego projektu programu współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok do dnia 13 grudnia 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub na adres e-mail: promocja@lobzenica.pl

 

Burmistrz Łobżenicy

(-) Eugeniusz Cerlak