W dniu 18 października Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łobżenicy dokonała oceny gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości. W czasie kontroli Komisja zapoznała się z umowami dzierżawy nieruchomości gruntowych i zabudowanych. W tym zakresie stwierdzono, że zapisy umów są zgodne z procedurami prawnymi i należycie zabezpieczają interesy Gminy. Zgodnie z uzyskanymi zapewnieniami opłaty za użytkowanie nieruchomości są regulowane na bieżąco, natomiast w przypadku zaległości prowadzone jest postępowanie przymusowe. Całość zasobu znajduje się w różnych formach użytkowania, jedynie nieliczne nieruchomości mało atrakcyjne są okresowo niewykorzystywane. Następnie Komisja zapoznała się ze skargą na Burmistrza dotyczącą lokalizacji hodowli trzody chlewnej w Walentynowie. Ze względu na złożoność problemu Komisja sformułowała wniosek do Rady Miejskiej o potrzebie powołania zewnętrznego fachowca do opracowania koniecznej do rozstrzygnięcia ekspertyzy.