Dziesiąta sesja Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 30 czerwca 2011 roku dotyczyła głównie dokonaniu oceny zadań roku 2010. Radni zapoznali się z sprawozdaniem finansowym i opisowym przedstawiającym  poziom realizacji zadań roku 2010. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Radny Grzegorz Bruski przedstawił szczegółowe oceny z badania budżetu. Ogólnie poziom dochodów został zrealizowany w wysokości 25.097 tyś zł co stanowi 97,27 %. Wydatki zostały wykonane w wysokości 27.154 tyś zł tj. na poziomie 90,34 %. Stan zaległości podatkowych na koniec 2010 roku wynosił około 950 tyś zł. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło nie pełne zrealizowanie zadań inwestycyjnych, które zostały wykonane na poziomie 70 % w stosunku do planu. Główną przyczyną niższego zrealizowania inwestycji było późno podpisane umowy oraz wczesna zima, która już w pierwszej dekadzie listopada spowodowała przerwanie robot przy budowie wodociągów i kanalizacji. Szczegółowych wyjaśnień co do przyczyn opóźnień udzielali Burmistrz ,jego zastępca i skarbnik gminy. Przewodniczący wszystkich komisji rady przedstawili stanowiska pozytywnie opiniujące wykonanie zadań roku 2010. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i opisowego z wykonania budżetu 2010 roku. W następnej kolejności po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i opisowego, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, zapoznaniu się z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej i informacją o stanie mienia komunalnego Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2010 roku. Goszczący na obradach Starosta Pilski Mirosław Mantaj poinformował o wprowadzeniu do wieloletnich planów finansowych Powiatu Pilskiego budowy po 2013 roku drogi Kijaszkowo – kruszki, przedstawił także informację o dobrej sytuacji finansowej na koniec I półrocza Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. Głos zabrał również Jerzy Kado wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, który poinformował o wprowadzeniu do planów województwa budowy w 2013 roku chodnika i remontu poboczy przy drodze wojewódzkiej 242 przez Luchowo. W dalszej części Rada Miejska dokonała zmian w budżecie gminy na 2011 rok zwiększając środki na budowę placów zabaw i drogi oraz zmniejszając deficyt budżetowy w związku z niższym kosztem budowy kanalizacji w Łobżenicy. Następnie przyjęto uchwałę w sprawie opłat za ponadstandardowe usługi przedszkolne. Według zapisów tej uchwały każda godzina ponad pięć godzin podstawowych będzie kosztowała 2,15 zł. Uchwała przewiduje obniżenie opłat o połowę w przypadku korzystania drugiego i kolejnego dziecka z rodziny, natomiast w sytuacjach gdy dochód nie przekracza kryterium socjalnego przysługuje całkowite zwolnienie. Kolejnym zagadnieniem rozpatrywanym przez Radę była informacja o stanie przygotowania infrastruktury Gminy do organizacji wakacyjnego wypoczynku. Po zapoznaniu się z stanem bazy rekreacyjnej i programami pracy instytucji gminy rada uznaje, że stosownie do możliwości i zakresu odpowiedzialności gmina daje możliwie szeroką ofertę wypoczynku. Realizując wcześniej zaplanowane zadania Rada rozpatrzyła informację z realizacji zapisów regulaminu utrzymania porządku i czystości. Problematyka ta wielokrotnie była oceniana w wypowiedziach radnych. Zachodzi potrzeba zbudowania nowego systemu  u trzymania czystości. Nowe zapisy prawa pozwalają na przejęcie przez gminę odpowiedzialności za czystość i porządek a podmioty gospodarcze i mieszkańcy zostaną obciążeni opłatą śmieciową. Prawo przewiduje wprowadzenie tych zasad najpóźniej do połowy 2013 roku. W ramach interpelacji radnych zgłoszono wnioski w sprawie dostosowania zasad handlu targowiskowego do nowych przepisów obowiązujących od połowy czerwca a także przygotowania regulaminu udzielania dotacji do usuwania pokryć dachowych zawierających azbest oraz dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach gdzie nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej.