Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne

Organy, władze gminy
    Burmistrz Łobżenicy (1)
    Rada Miejska w Łobżenicy (0)
        Skład osobowy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
        Komisje Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
        Sesje Rady Miejskiej (0)
            Zawiadomienia (0)
                Rok 2009 (3)
                Rok 2010 (10)
                Rok 2011 (10)
                Rok 2012 (11)
                Rok 2013 (11)
                Rok 2014 (11)
                Rok 2015 (11)
                Rok 2016 (13)
                Rok 2017 (12)
                Rok 2018 (12)
                Rok 2019 (11)
                Rok 2020 (11)
                Rok 2021 (11)
                Rok 2022 (14)
                Rok 2023 (15)
                Rok 2024 (9)
            Protokoły (0)
                Rok 2009 (4)
                Rok 2010 (14)
                Rok 2011 (10)
                Rok 2012 (11)
                Rok 2013 (11)
                Rok 2014 (12)
                Rok 2015 (11)
                Rok 2016 (13)
                Rok 2017 (13)
                Rok 2018 (12)
                Rok 2019 (11)
                Rok 2020 (12)
                Rok 2021 (11)
                Rok 2022 (14)
                Rok 2023 (15)
                Rok 2024 (7)
        Plany Pracy (0)
            Rok 2010 (0)
                Plan Pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Finansowej, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
            Rok 2011 (0)
                Plan Pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Finansowej, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2011 rok (1)
                Plan Pracy Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2011 rok. (1)
                Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2011 rok (1)
                Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy na I półrocze 2011 roku (1)
            Rok 2012 (0)
                Plan Pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Finansowej, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porzadku Rady Miejskiej w Łobżenicy. (1)
                Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
            Rok 2013 (5)
            Rok 2014 (5)
            Rok 2015 (5)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (2)
            Rok 2018 (2)
            Rok 2019 (2)
            Rok 2020 (2)
            Rok 2021 (2)
            Rok 2022 (2)
            Rok 2023 (2)
            Rok 2024 (2)
        Aktualności (0)
            Informacje (0)
                sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku (1)
                Komisja Oświaty, Polityki społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 11 maja 2011 roku (1)
                Komisja Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 maja 2011 roku (1)
                połączona Komisja Finansowa, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21. 04. 2011r. (1)
                Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Spotkanie konsultacyjne z dnia 10 maja 2011r. (1)
                Spotkanie w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego w Łobżenicy (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku oraz Komisja Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Och (1)
                Dzień Samorządowca w Górce Klasztornej (1)
                Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Informacja z obrad sesji z dnia 30 maja 2011 roku (1)
                wspólne posiedzenie komisji (1)
                Apel (1)
                Ogłoszenie o wyborze ławników (1)
                Połączone Komisje w Gródku Krajeńskim (1)
                Komisja Oświaty w Fanianowie (1)
                Opiniowanie wykonania budżetu przez Komisje Rady (1)
                Informacja z sesji absolutoryjnej (1)
                Obrady Komisji Oświaty i Komunalnej Rady Miejskiej (1)
                Komisja Rewizyjna w Dźwiersznie. (1)
                Rewitalizacja centrum Łobżenicy (1)
                Spotkanie Komisji z Policją (1)
                Wizytacja placówek oświatowych (1)
                Wrześniowa sesja Rady Miejskiej (1)
                Komisje o planie opieki nad zabytkami i promocji Gminy (1)
                Robocze spotkanie Komisji Stałych Rady (1)
                Komisja Polityki Społecznej o opiece nad rodziną (1)
                Kontrola Komisji Rewizyjnej (1)
                Poziom edukacji w ocenie Komisji Oświaty (1)
                Obrady komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (1)
                Informacja obrad Rady w dniu 28. 10. 2011r. (1)
                Komisja Rewizyjna w sprawie skargi (1)
                Wspólne prace Komisji Finansowej i Komunalnej (1)
                Komisja Oświaty w sprawie profilaktyki i współpracy. (1)
                Listopadowe obrady Rady Miejskiej. (1)
                Komisje o budżecie 2012 roku (1)
                Praca Komisji nad budżetem Gminy (1)
                Praca Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym (1)
                Sesja Rady Miejskiej w lutym 2012 roku (1)
                Pierwsza wiosenna sesja Rady Miejskiej -30 marzec 2012 roku (1)
                Posiedzenia Komisji Komunalnej (1)
                Komisja Finansowa o porządku i bezpieczeństwie (1)
                Komisja Polityki Społecznej o profilaktyce (1)
            Dyżury (0)
        Klauzula informacyjna (1)
        Relacje z obrad Rady MIejskiej (1)
        Imienne wykazy głosowań radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy (6)
        Interpelacje, zapytania i wnioski radnych (6)
        Wybory ławników na kadencję 2020-2023 (1)
        Wybory ławników na kadencję w latach 2024-2027 (1)

Gmina
    Ogłoszenia (401)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne, samorządowe osoby prawne (1)
    Sołtysi (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Konsultacje społeczne (21)
        Program współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi (6)
        Wykaz organizacji pozarządowych (1)
        Inicjatywa lokalna (0)
            Nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej z terminem realizacji w 2024 r. (2)
            Archiwum (14)
        Otwarte konkursy ofert (0)
            Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łobżenica w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2024 (2)
            Archiwum (17)
        Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (11)
    Konsultacje społeczne (0)
        Przepisy prawne (2)
        Konsultacje społeczne w 2021 r. (9)
        Konsultacje społeczne w 2022 r. (1)
        Konsultacje społeczne w 2024 r. (2)
        Archiwum (11)
    Zamówienia publiczne i przetargi (49)
        Zamówienia publiczne (0)
            Zamówienia publiczne powyżej 130 000,00zł w 2021r. (2)
                Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego oraz kruszywa łamanego (4)
                Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia gminy Łobżenica, gminnego centrum kultury w Łobżenicy oraz spółki zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o. (1)
                    Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica "Część nr 1 - "Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy" "Część nr 2 - "Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy" "Część nr 3 - " Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P" (0)
                Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 (1)
            Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł w 2021r. (2)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (8)
            Platforma zakupowa (1)
        Przetargi na nieruchomości (23)
        Przetargi na ruchomości (4)
        Plan zamówień publicznych 2022 (0)
        Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (1)
        Zapytania ofertowe (2)
    Bankowa obsługa budżetu Gminy Łobżenica i jednostek organizacyjnych (2)
    Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Łobżenica (0)
        Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Łobżenica w 2021 r. (3)
        Archiwum (0)
            2020 (5)
            2019 (3)
            2018 (2)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe 2018 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2019 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2020 (3)
        Oświadczenie majątkowe 2021 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2022 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2023 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2024 (3)
    Podstawa prawna działania (1)
    Nowy system gospodarki odpadami (5)
    Petycje (0)
        Wnoszone do Rady Miejskiej w Łobżenicy (28)
        Wnoszone do Burmistrza Łobżenicy (3)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (2)
        Archiwum (2)

Raport o stanie Gminy Łobżenica
    Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2018 rok (3)
    Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2019 rok (3)
    Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2020 rok (3)
    Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2021 rok (3)
    Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2022 rok (2)
    Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2023 rok (2)

Urząd Miejski Gminy Łobżenica
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Organizacja urzędu (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Przyjmowanie interesantów (1)
    Działalność lobbingowa (1)
    Zgromadzenia (1)

Stanowiska i załatwianie spraw
    Stanowisko ds. dróg publicznych i spraw gospodarczych (2)
    Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej (3)
    Stanowisko ds. nieruchomości (3)
    Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów (10)
    Stanowisko ds. kadr (1)
    Stanowisko ds. leśnictwa (1)
    Stanowisko ds. ochrony środowiska (6)
    Stanowisko ds. księgowości budżetowej (1)
    Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (15)
    Ewidencja ludności (17)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Stanowisko ds. sportu ochrony zdrowia i wspólpracy z organizacjami pozarządowymi (3)
    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy
    Informacje ogólne (1)
    Ogłoszenia (0)
        Pomoc społeczna (14)
        Świadczenia rodzinne (7)
    Wnioski (0)
        Wnioski do MGOPS w Łobżenicy (1)
        Wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (1)

RODO
    Klauzule informacyjne (1)

Prawo
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (3)
    Statuty sołectw (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Łobżenica na lata 2015-2025 (1)
    Akty prawa miejscowego (0)
        2011 (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
        2022 (1)
    Uchwały (0)
        2004 (6)
        2007 (0)
            Sesja Nr XII - 28 grudzień 2007 (1)
        2008 (0)
            Sesja Nr XIII - 14 luty 2008 (17)
            Sesja Nr XIV - 31 marzec 2008 (10)
            Sesja Nr XV - 29 kwiecień 2008 (13)
            Sesja NR XVI - 20 maj 2008 (1)
            Sesja Nr XVII - 13 czerwiec 2008 (7)
            Sesja (0)
        2009 (0)
            Sesja Nr XXX/09 - 22.10. 2009 (10)
            Sesja Nr XXXI/09 - 04.12.2009 (3)
            Sesja Nr XXXII/09 - 29.12.2009 (9)
        2010 (0)
            Sesja Nr XXXIII/10 - 29.01.2010 (4)
            Sesja Nr XXXIV/10 - 25.02.2010 (4)
            Sesja Nr XXXV/10 -.30.03.2010 (5)
            Sesja Nr XXXVI/10 -30.04.2010 (4)
            Sesja Nr XXXVII/10 - 28.05.2010 (1)
            Sesja Nr XXXVIII/10 - 25.06.2010 (8)
            Sesja Nr XXXIX/10 - 22.07.2010 (4)
            Sesja Nr XL/10 - 24.09.2010 (20)
            Sesja Nr XLI/10 - 29.10.2010 (7)
            Sesja Nr XLII/10 -10.11.2010 (3)
            Sesja Nr I/10 - 02. 12. 2010 (6)
            Sesja Nr II/10 - 02. 12. 2010 (4)
            Sesja Nr III/10 - 23. 12. 2010 (4)
            Sesja Nr IV/10 - 29. 12. 2010 (3)
        2011 (0)
            Sesja Nr V/11 - 20. 01. 2011 (5)
            Sesja Nr VI/11 - 10. 02. 2011 (4)
            Sesja Nr VII/11 - 30. 03. 2011 (14)
            Sesja Nr VIII/11 - 29. 04. 2011 (6)
            Sesja Nr IX/11 - 30. 05. 2011 (2)
            Sesja Nr X/11 - 30. 06. 2011 (6)
            Sesja Nr XI/11 - 23. 09. 2011 (11)
            Sesja Nr XII/11 - 28. 10. 2011 (7)
            Sesja Nr XIII/11 - 29.11.2011 (6)
            Sesja Nr XIV/11 - 29.12.2011 (4)
        2012 (0)
            Sesja Nr XV/12 - 27.01.2012 (6)
            Sesja Nr XVI/12 - 24.02.2012 (8)
            Sesja Nr XVII/12 - 30.03.2012 (8)
            Sesja Nr XVIII/12 - 27.04.2012 (4)
            Sesja Nr XIX/12 - 30.05.2012 (6)
            Sesja Nr XX/12 - 29.06.2012 (14)
            Sesja XXI/12 - 27.07.2012 (3)
            Sesja XXII/12 - 30.08.2012 (6)
            Sesja XXIII/12 - 26.10.2012 (23)
            Sesja XXIV/12 - 30.11.2012 (6)
            Sesja XXV/12 - 28.12.2012 (6)
        2013 (0)
            Sesja XXVI/13 - 31.01.2013 r. (15)
            Sesja XXVII/13 - 27.02.2013 r. (5)
            Sesja XXVIII/13 - 12.03.2013 r. (1)
            Sesja XXIX/13 - 28.03.2013 r. (6)
            Sesja XXX/13 - 30.04.2013 r. (10)
            Sesja XXXI/13 - 29.05.2013 r. (3)
            Sesja XXXII/13 - 28.06.2013 r. (10)
            Sesja XXXIII/13 - 05.09.2013 r. (5)
            Sesja XXXIV/13 - 30.10.2013 r. (11)
            Sesja XXXV/13 - 29.11.2013 r. (5)
            Sesja XXXVI/13 - 30.12.2013 r. (10)
        2014 (0)
            sesja XXXVII - 30.01.2014 r. (7)
            sesja XXXVIII - 28.02.2014 r. (6)
            sesja XXXIX - 31.03.2014 r. (13)
            sesja XL - 29.04.2014 r. (4)
            sesja XLI - 30.05.2014 r. (9)
            sesja XLIII - 27.06.2014 r. (11)
            sesja XLIV - 12.09.2014 r. (8)
            sesja XLV - 04.11.2014 r. (13)
            sesja I - 27.11.2014 r. (6)
            sesja II - 08.12.2014 r. (6)
            sesja III - 29.12.2014 r. (10)
        2015 (0)
            sesja IV - 27.01.2015 r. (9)
            sesja V - 27.03.2015 r. (13)
            sesja VI - 29.04.2015 r. (14)
            sesja VII - 05.06.2015 r. (8)
            sesja VIII - 30.06.2015 r. (13)
            sesja IX - 17.09.2015 r. (8)
            sesja X - 07.10.2015 r. (3)
            sesja XI - 29.10.2015 r. (13)
            sesja XII - 27.11.2015 r. (11)
            sesja XIII - 07.12.2015 r. (2)
            sesja XIV - 29.12.2015 r. (8)
        2016 (0)
            sesja XV - 29.01.2016 r. (7)
            sesja XVI - 29.02.2016 r. (13)
            sesja XVII - 29.03.2016 r. (13)
            sesja XVIII - 29.04.2016 r. (3)
            sesja XIX - 31.05.2016 r. (5)
            sesja XX - 23.06.2016 r. (13)
            sesja XXI - 05.08.2016 r. (4)
            sesja XXII - 05.09.2016 r. (4)
            sesja XXIII - 28.09.2016 r. (8)
            sesja XXIV - 27.10.2016 r. (4)
            sesja XXV - 30.11.2016 r. (16)
            sesja XXVI - 12.12.2016 r. (1)
            sesja XXVII - 30.12.2016 r. (9)
        2017 (0)
            sesja XXVIII - 27.01.2017 r. (5)
            sesja XXIX - 17.02.2017 r. (4)
            sesja XXX - 24.03.2017 r. (11)
            sesja XXXI - 26.04.2017 r. (14)
            sesja XXXII - 26.05.2017 r. (3)
            sesja XXXIII - 22.06.2017 r. (6)
            sesja XXXIV - 28.07.2017 r. (7)
            sesja XXXV - 29.09.2017 r. (12)
            sesja XXXVI - 27.10.2017 r. (10)
            sesja XXXVII - 09.11.2017 r. (2)
            sesja XXXVIII - 28.11.2017 r. (12)
            sesja XXXIX - 22.12.2017 r. (3)
            sesja XL - 29.12.2017 r. (14)
        2018 (0)
            sesja XLI - 30.01.2018 r. (14)
            sesja XLII - 28.02.2018 r. (3)
            sesja XLIII - 28.03.2018 r. (8)
            sesja XLIV - 30.04.2018 r. (9)
            sesja XLV - 30.05.2018 r. (8)
            sesja XLVI - 22.06.2018 r. (18)
            sesja XLVII - 27.07.2018 r. (6)
            sesja XLVIII - 24.09.2018 r. (10)
            sesja XLIX - 29.10.2018 r. (8)
            sesja I - 20.11.2018 r. (7)
            sesja II - 27.11.2018 r. (13)
            sesja III - 28.12.2018 r. (13)
        2019 (0)
            sesja IV - 28.01.2019 r. (9)
            sesja V - 28.02.2019 r. (6)
            sesja VI - 29.03.2019 r. (10)
            sesja VII - 26.04.2019 r. (4)
            sesja VIII - 31.05.2019 r. (13)
            sesja IX - 28.06.2019 r. (12)
            sesja X - 30.08.2019 r. (8)
            sesja XI - 23.09.2019 r. (3)
            sesja XII - 29.10.2019 r. (9)
            sesja XIII - 25.11.2019 r. (5)
            sesja XIV - 20.12.2019 r. (11)
        2020 (0)
            sesja XV - 31.01.2020 r. (29)
            sesja XVI - 28.02.2020 r. (3)
            sesja XVII - 28.04.2020 r. (15)
            sesja XVIII - 29.05.2020 r. (5)
            sesja XIX - 29.06.2020 r. (10)
            Sesja XX - 16.07.2020 r. (2)
            sesja XXI - 27.07.2020 r. (4)
            sesja XXII - 22.09.2020 r. (8)
            sesja XXIII - 09.10.2020 r. (1)
            sesja XXIV - 30.10.2020 r. (11)
            sesja XXV - 27.11.2020 r. (6)
            sesja XXVI - 30.12.2020 r. (11)
        2021 (0)
            sesja XXVII - 12.02.2021 r. (13)
            sesja XXVIII - 26.03.2021 r. (29)
            sesja XXIX - 30.04.2021 r. (6)
            sesja XXX - 27.05.2021 r. (9)
            sesja XXXI - 29.06.2021 r. (13)
            sesja XXXII - 11.08.2021 r. (6)
            sesja XXXIII - 28.09.2021 r. (9)
            sesja XXXIV - 21.10.2021 r. (5)
            sesja XXXV - 30.11.2021 r. (6)
            sesja XXXVI - 22.12.2021 r. (4)
            sesja XXXVII - 29.12.2021 r. (7)
        2022 (0)
            sesja XXXVIII - 18.02.2022 r. (11)
            sesja XXXIX - 29.03.2022 r. (20)
            sesja XL - 12.04.2022 r. (1)
            sesja XLI - 29.04.2022 r. (5)
            sesja XLII - 27.05.2022 r. (5)
            sesja XLIII - 27.06.2022 r. (18)
            sesja XLIV - 31.08.2022 r. (10)
            sesja XLV - 30.09.2022 r. (5)
            sesja XLVI - 25.10.2022 r. (6)
            sesja XLVII - 07.11.2022 r. (5)
            sesja XLVIII - 28.11.2022 r. (12)
            sesja XLIX - 14.12.2022 r. (2)
            sesja L - 21.12.2022 r. (3)
            sesja LI - 29.12.2022 r. (6)
        2023 (0)
            sesja LII - 27.01.2023 r. (17)
            sesja LIII - 14.02.2023 r. (1)
            sesja LIV - 24.02.2023 r. (1)
            sesja LV - 06.03.2023 r. (3)
            sesja LVI - 31.03.2023 r. (8)
            sesja LVII - 27.04.2023 r. (5)
            sesja LVIII - 31.05.2023 r. (16)
            sesja LIX - 27.06.2023 r. (13)
            sesja LX - 14.07.2023 r. (3)
            sesja LXI - 25.08.2023 r. (10)
            sesja LXII - 29.09.2023 r. (9)
            sesja LXIII - 27.10.2023 r. (9)
            sesja LXIV - 29.11.2023 r. (12)
            sesja LXV - 21.12.2023 r. (8)
            sesja LXVI - 28.12.2023 r. (2)
        2024 (0)
            sesja LXVII - 05.01.2024 r. (2)
            sesja LXVIII - 30.01.2024 r. (11)
            sesja LXIX - 27.02.2024 r. (7)
            sesja LXX - 04.04.2024 r. (19)
            sesja LXXI - 25.04.2024 r. (3)
            sesja I - 07.05.2024 r. (7)
            sesja II - 21.05.2024 r. (17)
            sesja III - 27.06.2024 r. (11)
    Obwieszczenia, apele Rady Miejskiej w Łobżenicy (2)
        Obwieszczenia Rady Miejskiej w Łobżenicy kadencja 2018-2023 (2)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Rok 2004 (6)
        Rok 2005 (1)
        Rok 2006 (10)
        Rok 2007 (2)
        Rok 2008 (6)
        Rok 2009 (6)
        Rok 2010 (8)
        Rok 2011 (7)
        Rok 2012 (9)
        Rok 2013 (9)
            Organu wykonawczego z symbolem "W" (0)
            Kierownika Urzędu z symbolem "K" (0)
        Rok 2014 (0)
            Organu wykonawczego z symbolem "W" (70)
            Kierownika Urzędu z symbolem "K" (27)
        Rok 2015 (145)
        Rok 2016 (148)
        Rok 2017 (160)
        Rok 2018 (151)
        Rok 2019 (134)
        Rok 2020 (159)
        Rok 2021 (161)
        Rok 2022 (175)
        Rok 2023 (154)
        Rok 2024 (81)
    Obwieszczenia Burmistrza Łobżenicy (55)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1)
    Dane przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (18)
    Dane przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Zbiory APP (2)
    Ochrona Środowiska (0)
        Postępowania administracyjne, informacje (97)
        Oceny jakości wody (1)
        Dokumenty (0)
        AZBEST (1)
        Archiwum (2)
        Składanie wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest (1)
        Przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)
        Wymiana źródła ogrzewania (1)
    Pomoc publiczna (9)

Finanse Gminy Łobżenica
    Budżet, Wielolenia Prognoza Finansowa, sprawozdanie finansowe (0)
        Budżet 2004 (9)
            Zmiany w budżecie (0)
                Sesja Nr VII - 30 kwiecień 2004 (3)
                Sesja Nr XXI - 27 październik 2004 (1)
        Budżet 2007 (8)
        Budżet 2008 (1)
        Budżet 2009 (2)
        Budżet 2011 (3)
        Budżet 2012 (2)
            Opinie Regionalnej Izby Skarbowej w Poznaniu (3)
            Projekty (0)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2011-2024 (1)
                Projekt uchwały budżetowej na 2012 r. (1)
            Uchwały (0)
                Uchwała w sprawie budżetu Gminy na 2012 r. (1)
        Budżet 2013 (3)
        Budżet 2014 (4)
        Budżet 2015 (8)
        Budżet 2016 (5)
        Budżet 2017 (5)
        Budżet, sprawozdania finansowe 2018 (9)
        Budżet 2019, Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
        Sprawozdania finansowe 2019 (9)
        Budżet 2020, Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
        Sprawozdania finansowe 2020 (2)
        Budżet 2021, Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
        Sprawozdania finansowe za 2021 (2)
        Budżet 2022, Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
        Sprawozdania finansowe za 2022 rok (2)
        Budżet 2023, Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
        Sprawozdania finansowe za 2023 rok (2)
        Budżet 2024, Wieloletnia Prognoza Finansowa (7)
    Sprawozdania budżetowe (20)

Konkursy
    Konkursy w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica (124)
    Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy (4)
    Konkursy na dyrektorów szkół (20)
    Konkursy w Centrum Administracyjno-Finansowym w Łobżenicy (14)
    Konkursy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (7)
    Konkursy w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół w Łobżenicy (2)

Informacje
    Redakcja BIP (1)
    Instrukcje obsługi (0)
    Zasady udostępniania informacji publicznej (1)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Gmina Łobżenica - działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (1)
    Wieża ciśnień w Łobżenicy dawniej i dziś (1)
    Obowiązek informacyjny (1)

Budżet 2007

Ochrona Środowiska

Informacje Urzędu Skarbowego w Pile
    Materiały informacyjne - zmiany w obsłudze akcyzy (1)

Kwalifikacja wojskowa
    Kwalifikacja wojskowa 2023 (1)
    Kwalifikacja wojskowa 2022 (1)
    Kwalifikacja wojskowa 2021 (1)
    Kwalifikacja wojskowa 2024 (1)

Spis rolny
    Spis rolny 2020 (1)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1)

Wybory samorządowe 2010

Narodowy Spis Powszechny 2011

Wybory parlamentarne 2011

Wybory samorządowe 2018

Wybory, referenda
    Wybory samorządowe 2018 (28)
    Wybory Prezydent 2020 (11)
    Wybory prezydenta 28 czerwca 2020 (12)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2023 (35)
    Referendum 2023 (1)
    Wybory samorządowe 2024 (56)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (20)

Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Pilskim 2019
    Informacje (1)

Platforma zakupowa

Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica

Dowóz dzieci z terenu Gminy Łobżenica do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Dostępność
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Raport o stanie dostępności (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij