1) Uchwała Nr XXXVIII/339/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 1487

 

- Data ogłoszenia: 23 lutego 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.1487
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 10 marca 2022 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 9 załącznika do uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 18 marca 2022 r.

2) Uchwała Nr XXXVIII/340/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 1708

 

- Data ogłoszenia: 4 marca 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.1708
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 19 marca 2022 r.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność uchwały, w części obejmującej:

- § 5 ust. 16 uchwały,

- w załączniku nr 1 do uchwały pn. "Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła" oraz w załączniku nr 3 do uchwały pn. "Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła" w części "Dane identyfikacyjne" wyrażenia "Numer i seria dowodu osobistego",

- w załączniku nr 1 do uchwały pn. "Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła" pozycję pn. "Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych" wraz z treścią w niej zawartą.

 

Uchwała Nr 9/394/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2022 r.


3) Uchwała Nr XXXVIII/343/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniająca Statut Gminy Łobżenica   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 1488

 

- Data ogłoszenia: 23 lutego 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.1488
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 10 marca 2022 r.

4) Uchwała Nr XXXIX/348/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 2798

 

- Data ogłoszenia: 8 kwietnia 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.2798
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 kwietnia 2022 r.

 

5) Uchwała Nr XXXIX/360/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/340/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łobżenica na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 2799

 

- Data ogłoszenia: 8 kwietnia 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.2799
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 kwietnia 2022 r.

6) Uchwała Nr XXXIX/362/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 2800

 

- Data ogłoszenia: 8 kwietnia 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.2800
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 kwietnia 2022 r.

 

7) Uchwała Nr XLI/368/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenicy dla zabudowy mieszkaniowej z usługami w rejonie ulicy 600-Lecia   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 3866

 

- Data ogłoszenia: 16 maja 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.3866
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 31 maja 2022 r.

8) Uchwała Nr XLI/369/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebki dla działki nr 75

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 3867

 

- Data ogłoszenia: 16 maja 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.3867
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 31 maja 2022 r.

 

9) Uchwała Nr XLI/370/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębno dla fragmentów działek nr 21/1 i 21/7   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 3868

 

- Data ogłoszenia: 16 maja 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.3868
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 31 maja 2022 r.

10) Uchwała Nr XLIII/382/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łobżenica na rok szkolny 2022/2023

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 5245

 

- Data ogłoszenia: 11 lipca 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.5245
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 lipca 2022 r.

 

11) Uchwała Nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/291/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łobżenica w latach 2021-2026

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 5246

 

- Data ogłoszenia: 11 lipca 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.5246
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 lipca 2022 r.

12) Uchwała Nr XLIII/387/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 5247

 

- Data ogłoszenia: 11 lipca 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.5247
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 26 lipca 2022 r.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność uchwały, w części obejmującej:

- § 8 ust. 6 i 7,

- w załączniku pn. "Wniosek o udzielenie w roku ..... dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łobżenica" w pkt V "Podpisy" wyrażenie: "W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Burmistrz Łobżenicy zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznaych środków"

 

Uchwała Nr 22/1078/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2022 r.

 

13) Uchwała Nr XLIII/388/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębno dla działki nr 10/49

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 5492

 

- Data ogłoszenia: 21 lipca 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.5492
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 5 sierpnia 2022 r.

14) Uchwała Nr XLIII/389/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ferdynandowo dla działki nr 162/24

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 5552

 

- Data ogłoszenia: 25 lipca 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.5552
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 9 sierpnia 2022 r.

 

15) Uchwała Nr XLIII/390/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walentynowo dla działki nr 153/3   

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 5553

 

- Data ogłoszenia: 25 lipca 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.5553
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 9 sierpnia 2022 r.

16) Uchwała Nr XLIV/396/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 6323

 

- Data ogłoszenia: 8 września 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.6323
 

 

17) Uchwała Nr XLIV/403/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 6324

 

- Data ogłoszenia: 8 września 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.6324
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 września 2022 r.

18) Uchwała Nr XLV/407/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 7071

 

- Data ogłoszenia: 7 października 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.7071

19) Uchwała Nr XLVI/412/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 7773

 

- Data ogłoszenia: 8 listopada 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.7773
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2023 r.

20) Uchwała Nr XLVI/413/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 7774

 

- Data ogłoszenia: 8 listopada 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.7774
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2023 r.

21) Uchwała Nr XLVI/414/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 7775

 

- Data ogłoszenia: 8 listopada 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.7775
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2023 r.

22) Uchwała Nr XLVII/419/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/413/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 8366

 

- Data ogłoszenia: 24 listopada 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.8366
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2023 r.

23) Uchwała Nr XLVII/420/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/412/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 8367

 

- Data ogłoszenia: 24 listopada 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.8367
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2023 r.

24) Uchwała Nr XLVII/421/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

- Rocznik: 2022

 

- Pozycja: 8368

 

- Data ogłoszenia: 24 listopada 2022 r.


DZ. URZ. WOJ. 2022.8368
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2023 r.