1.   Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

 

Małgorzata Papka

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

pokój nr 104 (I piętro)

tel.  67 286 81 13

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

2.   Wymagane dokumenty:

Wniosek (wypełniony czytelnie) potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku oraz deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Druk wniosku oraz deklaracji jest dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek należy udokumentować załączając:

1)  zaświadczenia członków gospodarstwa domowego potwierdzające wysokość osiąganych dochodów wypłaconych w trzech miesiącach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku

 • pracujący – zaświadczenie z zakładu pracy wypełnione wg. udostępnionego wzoru lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów,
 • emeryci lub renciści -  zaświadczenie z ZUS–u lub odcinki + kopia decyzji ZUS
 • bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku,
 • osoby objęte stałą pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej – zaświadczenie z MGOPS,
 • osoby pobierające świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zaświadczenie z MGOPS
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych – zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej,
 • studenci – zaświadczenie z uczelni o uzyskanych stypendiach lub ich braku,
 • osoby utrzymujące się z pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
 • osoby otrzymujące alimenty – kopia wyroku sądu potwierdzającego wysokość uzyskiwanych alimentów (oryginał wyroku do wglądu), w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów – zaświadczenie od właściwego komornika sądu,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, oraz oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów z prowadzenia pozarolniczej działalności składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy dokumentujące wielkość gospodarstwa rolnego

2)  dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

 • lokale wynajmowane – umowa najmu,
 • lokale spółdzielcze – decyzja o przydziale lokalu,
 • własnościowe w budynkach wielorodzinnych – wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu,
 • właściciele domków jednorodzinnych – wypis z księgi wieczystej, akt notarialny,

3)  Rozliczenie czynszu oraz innych opłat za zajmowane mieszkanie z miesiąca w którym składany jest wniosek (m. in. opłata za centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę, nieczystości stałe i płynne, wodę,  koszty eksploatacji i remontów, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną), potwierdzone przez zarządcę lokalu mieszkalnego.

4)  Jeśli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania lub w instalację ciepłej wody – rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

5) Rachunek za wodę i nieczystości ciekłe.

6) Rachunek za nieczystości stałe.

7) Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy przedłożyć orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza potwierdzające powyższy fakt.

8) Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy przedłożyć orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności  potwierdzające ten fakt. 

9) W przypadku gdy wnioskodawca chciałby aby ryczałt na zakup opału naliczany w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania lub w instalację ciepłej wody (część dodatku mieszkaniowego), był przekazywany przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica na konto zarządcy lokalu mieszkalnego dołącza do wniosku oświadczenie wg udostępnionego wzoru.

 

  

3.    Informacje dodatkowe:

 

Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom posiadającym tytuł prawny
do zajmowanego lokalu, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175%  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125% kwoty najniższej emerytury w  gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego,

-  dodatku energetycznego,

-  zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

-  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690),

-  świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134),

-  dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998)

-  dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540),

- świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- 35 m2 – dla 1 osoby,

- 40 m2 – dla 2 osób,

- 45 m2 – dla 3 osób,

- 55 m2 – dla 4 osób,

- 65 m2 – dla 5 osób,

- 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną tego lokalu o 5m2.

Wyżej ustalone limity powierzchni normatywnej powiększa się o:

1.   30% albo

2.   50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

- występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

- faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących  z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

 

 

4.    Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.  Nr 156 poz. 1817 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

5.    Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.