1.   Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

 

Kinga Klemens

Pomoc administracyjna

pokój nr 104 (I piętro)

tel.  67 286 81 13

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

2.   Wymagane dokumenty:

Wniosek (wypełniony czytelnie) potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku oraz deklaracja o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Druk wniosku oraz deklaracji jest dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek należy udokumentować załączając:

1)  zaświadczenia członków gospodarstwa domowego potwierdzające wysokość osiąganych dochodów wypłaconych w trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku

 • pracujący – zaświadczenie z zakładu pracy lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów,
 • emeryci lub renciści -  zaświadczenie z ZUS–u lub odcinki + kopia decyzji ZUS
 • bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku,
 • osoby objęte stałą pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej – zaświadczenie z MGOPS,
 • osoby pobierające świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zaświadczenie z MGOPS
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych – zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej,
 • studenci – zaświadczenie z uczelni o uzyskanych stypendiach lub ich braku,
 • osoby utrzymujące się z pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
 • osoby otrzymujące alimenty – kopia wyroku sądu potwierdzającego wysokość uzyskiwanych alimentów (oryginał wyroku do wglądu), w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów – zaświadczenie od właściwego komornika sądu,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, oraz oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów z prowadzenia pozarolniczej działalności składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy dokumentujące wielkość gospodarstwa rolnego

2)  dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

 • lokale wynajmowane – umowa najmu,
 • lokale spółdzielcze – decyzja o przydziale lokalu,
 • własnościowe w budynkach wielorodzinnych – wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu,
 • właściciele domków jednorodzinnych – wypis z księgi wieczystej, akt notarialny,

3)  Rozliczenie czynszu oraz innych opłat za zajmowane mieszkanie z miesiąca w którym składany jest wniosek (m. in. opłata za centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę, nieczystości stałe i płynne, wodę,  koszty eksploatacji i remontów, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną), potwierdzone przez zarządcę lokalu mieszkalnego.

4) Rachunek za wodę i nieczystości ciekłe.

5) Rachunek za nieczystości stałe.

6) Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy przedłożyć orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza potwierdzające powyższy fakt.

7) Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy przedłożyć orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności potwierdzające ten fakt. 

8) W przypadku gdy wnioskodawca chciałby aby ryczałt na zakup opału naliczany w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania lub w instalację ciepłej wody (część dodatku mieszkaniowego), był przekazywany przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica na konto zarządcy lokalu mieszkalnego dołącza do wniosku oświadczenie wg udostępnionego wzoru. 

  

3.    Informacje dodatkowe:

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1)  najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4)  innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu,

jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza w gospodarstwie:

- jednoosobowym 40%

- wieloosobowym 30%

przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą -
w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- 35 m2 – dla 1 osoby,
- 40 m2 – dla 2 osób,
- 45 m2 – dla 3 osób,
- 55 m2 – dla 4 osób,
- 65 m2 – dla 5 osób,
- 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną tego lokalu o 5m2.

Wyżej ustalone limity powierzchni normatywnej powiększa się o:

1.   30% albo

2.   50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

- występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

- faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących  z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

 

4.    Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 roku, poz. 11 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 589 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.)

5.    Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.