Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

1) są osobami pełnoletnimi;

2) mieszkają na terenie danej gminy;

3) posiadają co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zasady naboru na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020:

  1. Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
  2. Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.
  3. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. 
  4. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.
  5. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).
  6. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
  7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

1) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

2) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

  1. Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów. 

Odwiedź stronę https://spisrolny.gov.pl i dowiedz się więcej nt. Powszechnego Spisu Rolnego 2020