Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażania stanowiska w sprawach publicznych.

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

W myśl art. 7. Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzania w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

ul. Sikorskiego 7

89 – 310 Łobżenica

tel. 67 286 81 00

fax. 67 286 81 39

e – mail: urzad@lobzenica.pl

 

Zawiadomienie powinno zawierać:

·         Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt
z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzania jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL, albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

·         Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

·         Cel zgromadzenia, w tym wskazania spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

·         Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

·         Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

·         Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
w przypadku jego wyznaczenia;

·         Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia
w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Organ gminy może wydać decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przez planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

1.      Jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2.      Jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach

3.      Zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy Prawo
o zgromadzeniach.

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

W przypadku, kiedy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komórkę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

·         Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

·         Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcie zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywana liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

·         Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Informację o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym dokonuje się:

·         Telefonicznie pod numerem: 67 286 81 26

lub

·         Za pomocą poczty elektronicznej na adres: obrona@lobzenica.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.