Na sesji jednym z ważniejszych tematów było omówienie bezpieczeństwa przestrzegania prawa i stanu porządku udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Wyrzysku nadkomisarza Jarosława Wojciechowskiego i Kierownika Posterunku Policji w Łobżenicy Pana Karola Tatery. Dokonano oceny rocznej pracy policji po przeprowadzonej na przełomie roku znacznej reorganizacji. Pozytywnie oceniono jakość działań policji . Mino wzrostu w szeregu kategoriach zdarzeń zauważalna jest skuteczność i szybkość działania policjantów. Radnych zaniepokoiła zauważalna tendencja wzrostu czynów posiadania substancji psychoaktywnych. Zgłoszono też potrzebę bardziej intensywnej kontroli szybkości pojazdów samochodowych. Radni podkreślili, że społeczeństwo dostrzega aktywność policji, jej konsekwentne działania. Można odnieść przekonanie, że w razie zagrożenia jest policja, która podejmie działania. Wychodząc z inicjatywą zwrócenia uwagi na sprawy przestrzegania przepisów porządkowych Gmina od 1 kwietnia podpisuje porozumienie w zakresie zatrudnienia patroli policji do kontroli gminnych przepisów porządkowych. Pozwoli to na zdecydowaną poprawę utrzymania czystości i przestrzegania przepisów porządkowych. Kolejnymi zagadnieniami było rozparzenie sprawozdania wydarzeń kulturalnych i sportowych Oceniając realizację tych zadań podkreślono mnogość działań jednak mankamentem jest niewykorzystywanie doinformowania o przedsięwzięciach możliwości internetowych. Następna informacja dotyczyła sprawozdania w zakresie wykonania zadań profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Wskazano na potrzebę przeznaczania większych środków na zadania przeciwdziałania narkomanii, częstsze kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W sprawozdaniu zabrakło informacji finansowej określających koszty poszczególnych zadań wynikających z programu profilaktyki. Rada zapoznała się także ze stanem realizacji uchwal wniosków i interpelacji . Po dodatkowych wyjaśnieniach  informacja została przyjęta. Uznając pozytywne efekty działań wsi w ramach funduszu sołeckiego wyrażono zgodę na jego utworzenie również w 2013 roku. Po długotrwałym procesie konsultacji Rada dala zgodę na wprowadzenie opłat adiaceńskich przy podziale nieruchomości w wysokości 15% wzrostu wartości nieruchomości. Został uchwalony regulamin korzystania ze świetlic wiejskich, który daje podstawę uporządkowania zarządzania, korzystania i opłat za wynajmowanie oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za majątek. Ważną uchwałą rozpatrzoną na sesji było zatwierdzenie zmian w statucie Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie powierzenia zadań gospodarowania odpadami. Spowoduje to przejęcie przez związek wszystkich zadań od połowy 2013 roku przez Związek od zbierania segregowania rozliczania do unieszkodliwiania. Jedynie większy podmiot jest w stanie efektywnie to przedsięwzięcie prowadzić stąd taka propozycja. Ponadto Rada zdecydowała o sprzedaży budynku po byłym internacie i przejęciu na mienie gminy budynku stacyjnego kolejki wąskotorowej. Po raz kolejny Rada rozpatrywała pismo rodziców Szkoły Podstawowej w Luchowie. Uznano je jako przed skargowe wezwanie do usunięcia naruszenia praw lub uprawnień. Nie znajdując żadnych zastrzeżeń co do procedury podejmowania uchwały i rozpatrzenia uwarunkowań funkcjonowania szkoły uznano wezwanie jako bezzasadne. Ten punkt obrad odbywał się z udziałem rodziców. Na koniec sesji uczestnicy zostali poinformowani o możliwości składania wniosków w sprawie szkód mrozowych.