Sesja Rady Miejskiej w lutym 2012 roku

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2012 roku zapadły dwa bardzo ważne rozstrzygnięcia. Po pierwsze po kilku miesięcznej pracy przygotowawczej zostały uchwalone założenia do planu energetycznego zaopatrzenia gminy. Dokument ten jest potrzebnym narzędziem do podejmowania decyzji w zakresie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Gminy. Pokazuje on dostępne źródła zaopatrzenia energetycznego, bilans potrzeb jak i możliwości ich zaspokajania Wskazane są co jest równie ważne słabe obszary istniejących sieci i potrzeby ich przebudowy. W trakcie dyskusji podkreślono konieczność uregulowania umów w zakresie oświetlenia ulic i dróg a także wskazano na duże możliwości wsparcia na rzecz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Obecny na posiedzeniu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski zadeklarował wsparcie na rzecz prezentacji potrzeb energetycznych naszej gminy na szczeblu wojewódzkim. Przekazał również informację o środkach planowanych na drogi wojewódzkie przebiegające w Gminie Łobżenica a mianowicie chodnik w Luchowie i w Dźwiersznie. Zadeklarował wsparcie starań o wprowadzenie obwodnicy Łobżenicy do wieloletniego planu działania.

Drugim tematem sesyjnym wywołującym sporo emocji był problem likwidacji Szkoły Podstawowej w Luchowie. Uczestniczący w sesji rodzice i nauczyciele wyrazili swoje obawy i troski. Wskazano na różne pozytywne funkcje szkoły w środowisku a nade wszystko na bezpieczeństwo uczniów, dobre warunki i wyniki nauczania w obecnej szkole. W trakcie dyskusji Radni za likwidacją przedstawiali swoje argumenty, a mianowicie: wysokie koszty , małą liczbę dzieci. bliską odległość do Łobżenicy, zmodernizowane obiekty i możliwość korzystania z sali gimnastycznej i stołówki. Po przeciwnej stronie przeciw likwidacji wskazywano na: możliwe zagrożenia patologiczne, dodatkowe koszty dowozu , zmniejszenie bezpieczeństwa, lepsze wyniki nauczania w Luchowie, brak jasnej koncepcji wykorzystania obiektu po szkole, duże zaangażowanie rodziców i sponsorów na rzecz szkoły, aktywność szkoły w środowisku lokalnym. W rezultacie debaty została podjęta stosunkiem 8:6 uchwała o zamiarze likwidacji ,która uruchamia procedury dążące do likwidacji szkoły

 Ponadto na tej sesji została powołana komisja statutowa w składzie: Edward Starszak, Zdzisława Bosak, Piotr Łosoś, Robert Biskupiak i Andrzej Mojsiewicz, której zadaniem jest opracowanie projektów dokumentów związanych z powołaniem samorządu mieszkańców Łobżenicy.