Praca Rady Miejskiej w okresie  międzysesyjnym.

 

Debata Komisji Oświaty  nad likwidacją szkoły w Luchowie.

Na lutowym posiedzeniu Komisja rozważała argumenty za i przeciw likwidacji szkoły w Luchowie. W spotkaniu Komisji stanowiska przeciwne likwidacji szkoły przedstawiły związki  zawodowe oraz  Rada Rodziców. W toku dyskusji wskazano potrzebę przedstawienia radnym dodatkowych informacji o zamiarach wykorzystania obiektu oraz kosztach ekonomicznych związanych z przyjęciem dzieci do szkoły w Łobżenicy w tym także dowozu. Dalsze rozważania w sprawie zamiaru likwidacji przeniesiono na połączone komisje Rady.

Przedsesyjne spotkanie Komisji.

W dniu 20 lutego odbyły wspólne posiedzenie wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej gdzie zapoznano się z projektem założeń do planu energetycznego zaopatrzenia Gminy Łobżenica. Jest to dokument przedstawiający z jednej strony bilans potrzeb a z drugiej możliwości zapewnienia energii w oparciu o dostępne źródła. Dużo uwagi poświęca się w opracowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Jest też przedstawiona ocena stanu sieci energoelektrycznej i potrzeby jej przebudowy. Przyjęcie tego dokumentu jest konieczne do wsparcia decyzji w zakresie poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego gminy. Kolejnym zagadnieniem rozpatrywanym na tym posiedzeniu była uchwala o zamiarze likwidacji szkoły w Luchowie. Przedstawiono dodatkowe informacje o możliwym wykorzystaniu budynku po szkole jak również koszty przyjęcia uczniów do szkoły w Łobżenicy. Radni nie wypracowali jednolitego stanowiska. Ostateczne rozstrzygniecie w tej sprawie zapadnie na sesji Rady Miejskiej.

Strategia Oświaty

W dniu 3 marca 2012 roku odbyło się spotkanie radnych z burmistrzem i moderatorem debaty strategicznej w sprawie opracowania strategii Oświaty. Na tym spotkaniu zatwierdzono etaty dzialania, przyjęto harmonogram działania, określono partnerów społecznych zaproszonych do kreatywnego tworzenia wizji oświatowej.