W miesiącu styczniu wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej zajmowały się analizą budżetu Gminy na 2012 rok. Efektem działania Komisji było wypracowanie wniosków i poprawek do budżetu. Komisje uznały za konieczne dokonanie weryfikacji potencjału dochodowego Gminy poprzez : wprowadzenie opłat adiaceńskich, opłaty planistycznej, kontroli zgodności deklaracji i informacji podatkowych, prywatyzacji zasobów mieszkaniowych i podjęcie zdecydowanych działań w zakresie zaległości podatkowych. Oceniając wydatki zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Gminy. W tym celu wskazano na potrzebę optymalizacji kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, określenie standardów edukacyjnych i opracowanie gminnej polityki oświatowej, wdrożenie kontroli zarządczej we wszystkich przestrzeniach podległych Gminie. Po zapoznaniu się z wieloletnią prognozą finansową Gminy na lata 2012 – 2024 komisje uznały za konieczne tworzenie przyszłych budżetów Gminy bez deficytu budżetowego a środki z nadwyżki należy przeznaczać na spłaty kredytów. Bardzo kosztowne inwestycje związane z kanalizacją i odbudową ulic powodują że poziom zadłużenia Gminy zbliża się do dopuszczalnej granicy 60% jednak zadania ujęte w wieloletnim planie inwestycji mają zabezpieczenie finansowe. W rezultacie przedstawiono Radzie następujące propozycje poprawek do budżetu:

·        przesunięcie przebudowy stadium miejskiego na kwotę 850 tyś zł z roku 2012 i 2013 na rok 2014 pod warunkiem dofinansowania środkami z funduszy europejskich,

·        zwiększyć zadania drogowe w Łobżenicy w roku 2012 -2013 o kwotę 850 tyś zł,

·        wykreślić z budżetu kwotę 40 tyś zł przeznaczoną na dokumentację czwartego bloku oczyszczalni w Liszkowie,

·        przeznaczyć 30 tyś zł na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku poprzez zatrudnienie straży miejskiej z innej gminy,

·        przeznaczyć 10 tyś zł na zieleń urządzeniową w celu poprawy estetyki miasta.

Wszystkie wypracowane poprawki zostały ujęte w uchwalonym w dniu 27 stycznia 2012 roku budżecie Gminy.