Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011 roku Komisja Oświaty zajmowała się opiniowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja uznała, że powstający po byłym Centrum Kultury ośrodek gdzie mają znaleźć miejsce stowarzyszenia, organizacje pozarządowe      i inne formy aktywności obywatelskiej powinien przyjąć nazwę: Centrum Profilaktyki  i Aktywności Społecznej „Kwadrat”.  Zarząd ośrodkiem sprawować będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwalkoholowych a opracowany regulamin ustali zasady korzystania. Ponadto Komisja przeanalizowała Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi. Ustalono potrzebę opracowania programów wieloletnich co pozwoli sprawniej realizować długookresowe cele organizacji. Wskazano na słabość procesów konsultacyjnych obszarów współpracy i niską aktywność partnerów społecznych.  Jest to efekt niedostatecznego korzystania z dostępnych kanałów komunikacji i brak mechanizmów budowania systemu partnerstwa z organizacjami.