XII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się miłym akcentem. Na obrady zostali zaproszeni laureaci konkursu na flagę Gminy. Gratulacje i nagrody od burmistrza Eugeniusza Cerlaka odebrali: Mikołaj Gajdziński, Lidia Kobus, Dominika Płaczek i Kamila Słupikowska. Ważnym zadaniem radnych była ocena gminnej oświaty. Sprawozdanie z wnikliwej i wielopłaszczyznowej oceny przedstawiła przewodnicząca komisji oświaty Zdzisława Bosak. Godne jest podkreślenie, że prawie wszystkie szkoły osiągnęły lepsze wyniki ze sprawdzianów zewnętrznych, jednak dalsza przemyślana praca powinna lepiej wykorzystywać potencjał edukacyjny gminy. Zauważono również potrzebę większego zaangażowania organów gminy w rozwiązywanie problemów oświatowych. Rada Miejska przyjęła wniosek o pilnej konieczności opracowania strategii edukacyjnej określającej politykę edukacyjną i organizacyjną gminnej oświaty pozwalającą optymalnie wykorzystać możliwości obszaru edukacyjnego. W bloku podejmowanych uchwał przejęto zmiany budżetu na 2011 rok. Uchwalono podatki lokalne dokonując wzrostu stawek o 4%. Na kolejną sesję przesunięto dyskusje o wysokości podatku rolnego, zdecydowano również o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej i przejęciu na potrzeby wsi Witrogoszcz gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych o powierzchni około 1,5 ha. W końcowej części sesji doszło do polemiki pomiędzy sołtysem Andrzejem Borowym a radnym Andrzejem Mojsiewiczem. Emocjonujące wypowiedzi wymienionych osób wypływały z odmiennego postrzegania zasad korzystania i współpracy wsi i działających na tym terenie stowarzyszeń przy zagospodarowaniu Gródka Krajeńskiego. Uzgodnienia zasad współpracy zwaśnionych stron podjął się burmistrz Eugeniusz Cerlak. W trakcie sesji zostały przedstawione informacje przewodniczącego rady Edwarda Starszak oraz burmistrza z analizy oświadczeń radnych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Analiza oświadczeń wykonana przez Urząd Skarbowy zostanie przedstawiona na najbliższej sesji. Rada Miejska została zapoznana z wnioskiem Komisji Rewizyjnej badającej skargę na Burmistrza Łobżenicy o powołanie biegłego do oceny postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na lokalizację hodowli świń w Walentynowie. Po krótkiej dyskusji ta zgoda została udzielona. Na sam koniec sesji przewodniczący rady przedstawił apel o wsparcie finansowe zakupu mundurków harcerskich dla nowo tworzonej drużyny przy gimnazjum w Łobżenicy. W trakcie obrad sesji burmistrz poinformował o podjęciu decyzji przez Urząd Marszałkowski opracowania w 2013 roku dokumentacji na południową obwodnicę Łobżenicy.