W dniu 25 października 2011 roku radni mieli możliwość zapoznać się z problematyką gminnej oświaty. W ciekawy multimedialny sposób zostały przedstawione wyniki sprawdzianów zewnętrznych, osiągnięcia w zakresie pracy wychowawczej, podjęte inicjatywy, rozwój społeczności szkolnych, aktywność szkół w środowisku lokalnym jak również problemy bazowe i finansowe szkół. Oceniając po raz kolejny pracę szkół dostrzeżono wzrost aktywności i otwarcie lokalne społeczności szkolnych. Podkreślono konieczność wykorzystania będącego na dobrym poziomie potencjału edukacyjnego. Zauważone różnice organizacyjne wynikają z lokalnych uwarunkowań. Podkreślono potrzebę debaty władz samorządowych z środowiskiem oświaty. Za warunek niezbędny zmian uznano konieczność weryfikacji polityki oświatowej poprzez pilne opracowanie gminnej strategii oświaty. Określenie standarów lokalnych, uwarunkowań organizacyjnych i ekonomicznych pozwoli na pożyteczne wykorzystanie potencjału edukacyjnego Gminy.