Problemy związane z wspieraniem rodziny i wsparciem dla dzieci niepełnosprawnych były przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2011 roku. W wyniku starań gminy zostały uruchomione specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych. Z oferty rehabilitacji, terapii i pomocy logopedycznej korzysta obecnie pięcioro dzieci, kolejne 7 osób jest w trakcie uruchamiania tych usług. Duże zaangażowanie w popularyzacji tych możliwości daje koło rodziców dzieci niepełnosprawnych działające przy TPD w Łobżenicy. Ważnym krokiem w zakresie wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych było utworzenie za zgodą gminy oddziału integracyjnego przy przedszkolu w Łobżenicy. Obecnie z tej formy korzysta siedmioro dzieci. Poza bardzo konkretnym celem jakim jest rozwój i społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych rodzice tych dzieci  mają możliwość wytchnienia i czas na załatwienie różnych spraw życiowych. W trakcie posiedzenia radni zapoznali się nowymi zadaniami, które od stycznia 2012 roku niesie ustawa o wspieraniu rodziny. Jej zapisy przewidują powołanie asystenta rodzinnego, który ma wspierać rodziny w rozwiązywaniu problemów. Nałożono także obowiązek przygotowania 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny, a także programów szkolenia oraz tworzenia dziennych placówek wsparcia dla dzieci w formie klubów i świetlic. Niestety wprowadzając nowe zadania część kosztów przerzucono na gminy nie przewidując dodatkowych dochodów. Przyjęto wniosek o potrzebie zaplanowania na 2012 rok funduszy na zatrudnienie asystenta rodziny a także wprowadzenie do planu pracy Rady Miejskiej uchwalenia w 2012 roku programu wspierania rodziny. Oceniając wdrożenie działań zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie uznano za wskazane przekazanie informacji o celach jego działania i procedurach podejmowania interwencji do szkól i organizacji pozarządowych. Popularyzacja funkcjonowania tego ciała w lokalnych mediach i na stronie internetowej gminy pozwoli mieszkańcom gminy na sygnalizowanie zauważonych przypadków przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci i innych osób i skuteczne reagowanie na krzywdę najsłabszych.