Dnia 14 października ze względu na potrzebę wypracowania ważnych opinii odbyło się robocze posiedzenie połączonych Komisji Rady. Komisje zajęły się wypracowaniem propozycji stanowiska w zakresie ustanowienia opłat adiaceńskich. Praktyczne warunki ich wprowadzenia, rodzaj i wysokość spodziewanych obciążeń z tym związanych zostały zaprezentowane przez firmę wdrażającą takie rozwiązania. Według opinii z praktyki i rozeznaniu obowiązujących wysokości tych opłat rozsądny wydaje się być poziom 25 % przy budowie infrastruktury i 15 % przy podziale nieruchomości. Postanowiono dalej prowadzić konsultacje i przybliżyć problem  poprzez fachowe publikacje w lokalnej prasie. Kolejny ważny temat to wypracowanie zasad korzystania z budynku po byłym Domu Kultury w parku miejskim. Obiekt ten ma służyć celom profilaktyki i aktywizacji organizacji pozarządowych a także oświacie i kulturze. Mają tam zostać zlokalizowane miedzy innymi świetlica terapeutyczna, klub AA, biura organizacji pozarządowych tj.: emerytów i kombatantów. Pomieszczenia zostaną udostępnione nieodpłatnie, jednak niektóre koszty związane z organizacją różnych przedsięwzięć oraz funkcjonowania organizacji powinny być ponoszone przez korzystających. Postanowiono, że szczegółowe warunki korzystania skonsultuje zespół ds. współpracy i zostaną one ustalone w gminnym programie współpracy z organizacjami przyjętym poprzez Radę. Sporo czasu poświęcono  propozycjom zadań do Gminnego Programu Budowy i Modernizacji Dróg i Ulic. To ważny temat do realizacji w związku z pracami kanalizacyjnymi i poprawą wizerunku w kontekście zbliżającego się 700-lecia Łobżenicy. Dalsze prace pozwolą na konsultacje i ustalenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia. Radni po zakończonych konsultacjach dokonali wyboru propozycji flagi Gminy aby przed jej uchwaleniem poddać opinii komisji heraldycznej. Postanowiono wręczyć nagrody uczestnikom konkursu na flagę na najbliższej sesji. W ostatniej części posiedzenia radni przedyskutowali propozycje założeń podatków lokalnych na 2012 rok jak również projekt zmian do budżetu na 2011 rok.