Komisja Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia oraz Komisja Finansowa, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łobżenicy na wspólnym posiedzeniu dnia 5 października 2011r., dokonały analizy Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Łobżenica na lata 2011-2014. W pracach komisji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i redaktorzy lokalnych i regionalnych mediów Komisje oceniły ten dokument jako ważny i potrzebny Gminie oraz wniosły uwagi, które mają na celu uzupełnić i poprawić nieścisłości, Program o: autora, bibliografię i fakty historyczne. Ponadto uznano potrzebę weryfikacji proponowanego wykazu obiektów wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków uzupełniając ją o charakterystyczne budynki z okresu osadnictwa międzywojennego. W celu właściwej weryfikacji obiektów należy powołać zespól weryfikacyjny w skład którego oprócz urzędników wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i historycy. Nadzór nad wykonaniem zapisów programu powinien być przypisany konkretnemu stanowisku w Urzędzie Ponadto wskazane jest uzupełnienie planu o mapy poglądowe z rozmieszczeniem obiektów chronionych oraz zamieszczenie w opisie procedur postępowania przy remontach i przebudowie.

W drugiej części posiedzenia rozpatrywano poziom realizacji Gminnego planu promocji. Według oceny komisji niektóre zapisy planu są już nieaktualne a także pojawiły się nowe potrzeby stąd też przyjęto wniosek o konieczności dokonania zmian tego dokumentu.

Ponadto zaopiniowano konieczność ujęcia w planach budżetowych na rok 2012 środków finansowych na:

- szkolenie grupy strażaków OSP na ratowników wodnych i opłacenie ich w wykonywaniu pracy na kąpieliskach w wakacje,

- zawarcie umów z policją, w celu egzekwowania przestrzegania prawa i porządku w naszej Gminie.