Wrześniowe posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone było ocenie realizacji zadań przewidzianych w budżecie gminy na 2011 rok. Według opinii skarbnika Gminy Pani Wiesławy Adamowskiej zaplanowany poziom dochodów powinien zostać wykonany. Zauważono niskie wpływy ze sprzedaży mienia jednak poziom ich realizacji związany jest z zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Zaplanowane zadania do wykonania w budżecie przebiegają bez zakłóceń. Wszystkie inwestycje i remonty są w trakcie realizacji i posiadają zabezpieczenie finansowe.

Bardzo ważnym tematem podjętym podczas sesji było rozpatrzenie wniosku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Łobżenicy dotyczącej zainteresowania powołaniem rady osiedli. Według przyjętej uchwały konsultacje zostaną przeprowadzone przez specjalny zespól powołany przez burmistrza w miesiącach październik i listopad a po ich przeprowadzeniu zostanie powołana doraźna komisja statutowa, która przygotuje ewentualne projekty statutów osiedli określające zadania i kompetencje organów osiedla. Rada zapoznała się także z przepisami dotyczącymi zbywania mieszkań i postanowiła przyjąć odpowiednią uchwalę określającą wysokość bonifikat przy sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Ta uchwala pozwala na uruchomienie prywatyzacji gminnego zasobu mieszkaniowego na korzystnych warunkach nawet przy bonifikacie dochodzącej do 80% dla przyszłych właścicieli samodzielnie dbających o stan swoich mieszkań

Radni zostali zapoznani z wynikami kontroli zasad gospodarowania środkami finansowymi funduszu socjalnego Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie małym Uznano, że obecnie są przestrzegane wewnętrzne procedury i stan prawa. Ponadto przeprowadzona kontrola gospodarności w zakresie użytkowania systemu grzewczego wskazuje na konieczność wprowadzenia kontroli pomiarowej zużytego oleju opalowego. Dużo emocji wywołało rozpatrywanie uchwały o sprzedaży budynku byłego internatu. W ostateczności wycofano go ze sprzedaży proponując rozeznanie możliwości wykorzystania go do utworzenia 4-5 mieszkań zaadaptowanych staraniem i kosztem samych zainteresowanych z przyszłościowym rozliczeniem w czasie sprzedaży na własność. Ten ciekawy pomysł daje szansę na rozwiązanie problemów mieszkaniowych bez udziału budżetu Gminy. Podczas zgłaszanych wniosków padła propozycja zorganizowania posiedzenia wspólnego komisji stałych w celu wypracowania zasad korzystania i sposobu wykorzystania obiektu po byłym Centrum Kultury w parku miejskim.