Na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 2 sierpnia 2011 roku z projektantami rewitalizacji centrum Łobżenicy Radni rady Miejskiej zapoznali się z opracowaniami koncepcjami projektowymi celem ostatecznego przyjęcia założeń projektowych do zmiany dokumentacji techniczno projektowej. Przedstawione propozycje uwzględniają oczekiwania radnych. Postanowiono zrezygnować z umiejscowienia na placu Wolności przystanku autobusowego a teren w tym rejonie przeznaczyć na potrzeby parkingowe. Opracowanie dokumentacji pozwoli na rozwiązanie problemów komunikacyjnych w centrum starego miasta, stworzy dwa funkcjonalne obszary: Pac Wolności jako centrum historyczno – reprezentacyjne i Plac Zwycięstwa miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe. Zakres przebudowy jest szeroki obejmuje wykonanie nawierzchni brukowej parkingów obiektów małej architektury. Szacunkowe koszty przedsięwzięcia to kwota około 3,5 mln złotych. Opracowanie pozwoli zabiegać o środki zewnętrzne z funduszy unijnych. Uzyskanie dofinansowania na rewitalizację zabytkowego centrum Łobżenicy daje realną szansę na wykonanie zadania do roku 2014 i będzie miłym prezentem na 700 – lecie miasta.