W dniach 24, 27 i 28 czerwca 2011 roku odbyły się posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej. Głównym zadaniem Komisji było ocenienie realizacji zadań budżetu roku 2010. Każda Komisja szczegółowo analizowała tę część budżetu która dotyczyła jej branżowej tematyki. Zapoznano się też ze sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia. W posiedzeniach uczestniczyli również Burmistrz, jego zastępca i skarbnik, którzy udzielali szczegółowych wyjaśnień na zgłaszane wątpliwości przez radnych. Komisje pozytywnie zaopiniowały złożone sprawozdania i wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza. Ponadto zapoznano się projektami uchwał do rozpatrzenia na najbliższej sesji w sprawie zmian w budżecie i ustalenia odpłatności za pobyt w przedszkolu.