Informuję, że zgodnie z ustawą  Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku /Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. Zm./ z końcem 2011 roku upływa kadencja ławników sądowych. Zgodnie z procedurą Rada Miejska do 30 października 2011 roku jest zobowiązana dokonać wyboru ławników w ilości ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Rada Miejska została poinformowania, że Gmina Łobżenica wyznacza jednego ławnika do orzekania w Sadzie Rejonowym w Złotowie. Do zgłaszania kandydatów na ławników Radzie Gminy są upoważnieni:

·       Prezesi sądów,

·       Stowarzyszenia,

·       Organizacje związkowe,

·       Organizacje pracodawców,

·       Inne organizacje z wyłączeniem partii politycznych

·       50 obywateli mających czynne prawo wyborcze

 

Zgłoszenia dokonuje się na  karcie zgłoszenia dołączając :

·       2 fotografie jak do dowodu osobistego,

·       Informację z Krajowego Rejestru Karnego,

·       Oświadczenie, że nie toczy się postępowanie  karne,

·       Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

·       Oświadczenie , że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób popierających zawierającą:

·       Imię i nazwisko,

·       Numer ewidencyjny PESEL,

·       Miejsce stałego zamieszkania,

·       Własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających.

 

Ławnikiem może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

§        Posiada obywatelstwo polskie,

§        Jest nieskazitelnego charakteru,

§        Ukończyła 30 lat,

§         Jest zatrudniona , prowadzi działalność lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej 1 rok,

§         Nie przekroczyła 70 roku życia,

§         Jest zdolna ze względu na zdrowie do pełnienia funkcji ławnika,

§        Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

·        Osoby zatrudnione w sądach lub prokuraturze,

·        Funkcjonariusze policji,

·        Adwokaci i radcy prawni,

·        Żołnierze i funkcjonariusze służby więziennej,

·        Duchowni,

·        Radni gminy.

 

         Zgłoszenia należy dokonywać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku w Biurze Rady Miejskiej w Łobżenicy dołączając komplet niezbędnej dokumentacji. W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień udziela Pani Magdalena Mrotek pod numerem telefonu 672868105 lub pod numerem 504101204.

Zachęcam do podjęcia działań celem zgłoszenia kandydatów na ławników.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Starszak