Na majowej sesji w dniu 30 maja 2011 roku Radni zapoznali się z informacją Burmistrza Łobżenicy o stanie  zaawansowania zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku. Według złożonych deklaracji wszystkie zadania są realizowane planowo i nie ma na dzisiaj zagrożeń co do ich wykonania. Największe zadanie kanalizacja Łobżenicy zostanie rozpoczęta w miesiącu czerwcu. Pozostałe są w różnym stopniu realizacji i nic nie zagraża ich wykonaniu, jednak do tej pory nie rozpoczęto budowy placów zabaw gdyż oferty przekraczają zaplanowane  fundusze i tu w najbliższym czasie nastąpią konsultacje co do ostatecznych standardów wykonania tych przedsięwzięć.

Rada Miejska dokonała oceny  realizacji zadań pomocy społecznej. W wyniku szczegółowej analizy zwrócono uwagę na konieczność podejmowania wspierających szczególnie rodziny z problemami socjalnymi a także wsparcie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Prowadzona przez OPS i inne organizacje a w szczególności Towarzystwa Pomocy Dzieciom działalność w zakresie pozyskiwania produktów spożywczych pozwala na niwelowanie niedostatku wielu rodzin. Według oceny Rady środki na pomoc społeczna są niewystarczające i po analizie wykonania pierwszego półrocza należy dokonać niezbędnych uzupełnień. Rada dostrzegła potrzebę podejmowania działań ponadstandardowych w celu konsolidacji podmiotów działających w gminie na rzecz wsparcia osób  potrzebujących tj. zaangażowania partnerów społecznych i szkolenia kadr w celu profesjonalizacji działań pomocowych. Rada Miejska wykonując zadania z przepisów dotyczących przemocy w rodzinie dokonała ustaleń zasad i składu powołania zespołów interdyscyplinarnych. Ich zadaniem jest tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy oraz wsparcie dla osób zagrożonych przemocą. Podjęta  została tez uchwala w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w gminie określająca uprawnienia do uzyskania lokali i ustalenia co do zasad korzystania z nich przez mieszkańców gminy.

Przedmiotem sesji było również omówienie realizacji uchwał, wniosków i interpelacji z ostatniego roku. Przyjmując informację wnioskowano o poszerzenie informacji Burmistrza składnej na każdej sesji o omówienie bieżącej realizacji, uchwał. zarządzeń i wniosków komisji i radnych oraz innych działań w zakresie ważnych decyzji dotyczących zarządu mieniem gminnym a także o istotnych wyjazdach i spotkaniach.