Komisja rewizyjna prowadzi dalsze badanie realizacji zadań roku 2010 – go. Zostały zweryfikowane wydatki budżetu. Stan wydatków rzeczywistych w stosunku do przewidzianego planu wynosi 90,34%. Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem pełnej realizacji zadań przewidzianych w budżecie, szczególnie opóźnienia nastąpiły w realizacji zadań inwestycyjnych. Poziom wykonania zadań majątkowych wynosi 70 %. Komisja zbadała przyczyny opóźnień. Nie zrealizowano zadania modernizacji wodociągu w Józefinowie gdzie przyczyną było brak dofinansowania do zadania ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile. Drugą inwestycją gdzie zadanie nie zostało zrealizowane jest modernizacja hydroforni w Dźwiersznie i Łobżenicy, budowa sieci wodociągowej w Kościerzynie i Trzeboniu oraz modernizacja oczyszczalni w Liszkowie i doprowadzenie kolektora sanitarnego z Dębna przez Fanianowo. Przerób na tym zadaniu był niższy o 2 mln zł. Powodem było późne rozpoczęcie robót i wczesna zima, która spowodowała zatrzymanie robot. Komisja zaleca wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych pozwalających prowadzić budowy w bardziej sprzyjających okresach pogodowych. Komisja przeanalizowała wydatki pomocy społecznej i administracji i nie wniosła zastrzeżeń. Komisja analizując wykonanie zadań funduszu soleckiego stwierdza ze wydatki w kwocie 243 tys. zł zostały wykonane w 100% - potwierdza to trafność decyzji rady o jego utworzeniu. W dalszych pracach komisja zapozna się z sprawozdaniami finansowymi a także z wykonaniem budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnego Centrum Kultury.