Komisja Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia  na roboczym spotkaniu w dniu 11 maja 2011 roku rozpatrzyła informację z realizacji zadań pomocy społecznej. Bardzo dobrze merytorycznie przygotowane materiały pozwoliły na rzeczową analizę i zapoznanie się z stanem pomocy w gminie. Komisja rekomendowała przyjęcie informacji Radzie Miejskiej bez uwag. Komisja w zakresie potrzeb bieżących pomocy społecznej ponownie wyraziła opinię zwiększenia tegorocznego budżetu pomocy społecznej o kwotę 30 tyś złotych.

W dalszej części posiedzenia  komisja zapoznała się z potrzebami w zakresie wsparcia  rodzin w których wychowują się dzieci niepełnosprawne. Obecna na posiedzeniu grupa rodziców przedstawiła problemy i oczekiwania w zakresie udzielania wsparcia w  wychowywaniu, edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Pozytywnie oceniono możliwość uruchomienia od miesiąca września przy MGOPS specjalistycznych usług wspierających z udziałem specjalistów w dziedzinach: pedagogiki, psychologii, rehabilitacji i logopedy. Ponadto podkreślono potrzebę wzmocnienia działań jednostek oświatowych na rzecz powołania zespołów integracyjnych dla dzieci mających orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznych.

Komisja zapoznała się wnioskami w zakresie poprawy standardów funkcjonowania terenów rekreacyjnych w Gródku Krajeńskim. W tej sprawie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji  gdzie zostaną wypracowane konkretne założenia do działań na przyszłość.  Komisja przeanalizowała  pismo  dyrektora szkoły podstawowej w  Wiktorówku w sprawie zasad funkcjonowania boiska przyszkolnego. Zachodzi  tu potrzeba uregulowania stanu prawnego i wyznaczenia gospodarza terenu.