Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu  29 kwietnia  2011 roku rozpatrzono następujące problemy:

Z udziałem komendanta powiatowego policji w Pile dokonano oceny przestrzegania prawa i bezpieczeństwa publicznego. Zwrócono uwagę na konieczność   przestrzegania  zasad parkowania na terenie miasta szczególnie w dni targowe, podjęcia skutecznych form walki z piractwem drogowym, zapewnienie kontaktu policji ze społeczeństwem.  Według  opinii  Komendanta w związku z reorganizacją policji jest szansa na zwiększenie patroli dbających o przestrzeganie prawa. Ze strony policji padła deklaracja pełnej współpracy policji z władzami gminy dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Radni zapoznali się z planami napraw i remontów dróg i ulic. Stwierdzono konieczność szybkich działań aby wszelkie uszkodzenia pozimowe jak najszybciej usunąć na drogach i ulicach gminnych. Zwrócono się też do przedstawiciela powiatu o pilne zakończenie łatania dróg powiatowych, ponadto podkreślono potrzebę opracowania programu budowy dróg i ulic ze wskazaniem czasu ich realizacji i źródeł finansowania. Podkreślono również potrzebę pilnego wprowadzenia nowej organizacji ruchu i odnowienie oznakowania ulic i dróg.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy przyznając dotację do spółki wodnej na czyszczenie rowów gminnych oraz na  montaż 3 kamer do założenia monitoringu  w parku miejskim na Placu Wolności i Placu Zwycięstwa – to działanie na przyczynić się do  poprawy porządku i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ważnym problemem było zatwierdzenie taryf na wodę zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., które z dniem 1 czerwca wynosić będą: woda – 2,33 zł, ścieki 4,55 zł.

Uchwalono również nadanie imienia dla szkoły podstawowej w Dźwiersznie Małym. Od tej pory szkoła przybiera imię „Kawalerów Orderu Uśmiechu”. Rozpatrzono także uchwały w sprawie zmian diet dla radnych i sołtysów.

Radni zapoznali się też z informacją dotyczącą działań ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej. Podkreślono duży profesjonalizm podejmowanych akcji a także udział strażaków w różnych wydarzeniach społeczno – kulturalnych. Burmistrz przedstawił informację o efektach rzeczowych robót wykonywanych z udziałem prac interwencyjnych. Dzięki  zatrudnieniu tych osób możliwe jest  porządkowanie miasta, utrzymanie zieleńców oraz drobne prace naprawcze na ulicach i drogach. Na rok 2011 Urząd pracy planuje dużo ograniczenie w kierowaniu bezrobotnych i trzeba się zastanowić nad sfinansowaniem  utrzymania czystości na terenie gminy poprzez zlecenie firmie zewnętrznej co znacznie podniesie koszty utrzymania estetyki miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Starszak złożył  informację o działalności Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią”. Z Gminy Łobżenica w ramach projektów lokalnych przyznano dofinansowanie na następujące programy:

Kulig zimowy w Dźwiersznie Małym;

impreza mikołajkowa w Łobżenicy;

organizacja obchodów 60 – lecia Straży Pożarnej w Dźwiersznie;

Krajeński Rajd rowerowy.

Projekty konkursowe wybrane do dofinansowania w ramach środków PROW to:

1.      Doceniamy to co mamy – stworzenie informacji turystycznej promującej gminę – 9.975 zł – gmina

2.     Wydanie folderu z okazji V- lecia Naturaliska  - 6.300zł  GCK w Łobżenicy,

3.     Organizacja powstania wsi Walentynowo – Walentynki  -3.500 zł – OSP Walentynowo

4.     Zakup gablot na potrzeby izby muzealnej     - 10.500 zł GCK w Łobżenicy

5.      Odnowa elewacji na restauracji Podkowa w Łobżenicy – 9.800zł

6.     10 lat chóru Magnificat - 9.996 zł

7.     Remont świetlicy wiejskiej w Topoli - 24.987 zł

8.     Zakup wyposażenia na potrzeby GCK w Łobżenicy - 9.471 zł

9.     Rewitalizacja wieży ciśnień z zagospodarowaniem terenu - 500.000 zł

 

Ponadto w naborze z dnia  14 marca 20011 roku  zakalikowano 25 projektów na kwotę 506. 192 zł  w tym z Gminy Łobżenica:

·        Manufaktura artykułów Promocyjno – reklamowych - 14.736 Marek Nowicz Dźwierszno

·        Stworzenie zamiejscowej Sekcji Ułanów Wielkopolskich  -GCK -19.873 zł

·        Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Łobżenica (Dźwierszno Małe, Szczerbin, Wiktorówko) 24.948 zł – Gmina Łobżenica.

·        Organizacja imprezy społeczno – kulturalnej z okazji 11 listopada dla mieszkańców gminy Łobżenicy i turystów w Dźwiersznie Małym Włodzimierz Paprocki – kwota -19.902 zł

 

Powyższe informacje wskazują na aktywność członków LGD i zasadność przynależenia Gminy Łobżenica do tego stowarzyszenia.