Uchwała Nr XXI/123/04
Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 27 października 2004  roku

 w sprawie :
„ Zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok „.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U z 2004 roku  Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1262 i Nr 123, poz.1291,)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1    W uchwale budżetowej Nr XV/91/04 Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2004 roku zmienionej:

  -  Uchwała Nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2004 roku
  -  Zarządzenie Nr 77/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2004 roku
  -  Uchwała Nr VII/110/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2004 roku
  -  Zarządzenie Nr 85/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 maja 2004 roku
  -  Uchwała Nr  XVIII/112/04 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2004 roku
  -   Zarządzenie Nr 92/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 czerwca 2004 roku
  -  Uchwała Nr XIX/117/04 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2004 roku
  - Uchwała Nr  XXI/118/04 Rady Miejskiej z dnia 10 września 2004 roku
  - Zarządzenie Nr 103/2004  Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2004 roku 

wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

  1)     Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 137 365,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku 1  do uchwały budżetowej.

  2)     Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 260,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku 1  do uchwały budżetowej.

  3)     Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  1 343 629,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2  uchwały budżetowej.

  4)     Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 932 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2  uchwały budżetowej.


§ 2    Po wprowadzonych zmianach:

Nazwa:

Stan poprzedni

 Stan obecny

Dochody ogółem:

14  742 004

15 870 109

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

 

1 542 352

 

 

1 542 352

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

2 000

 

 

2 000

Wydatki ogółem:

15  398 799

15 810 028

- wydatki bieżące

12 517 678

12 638 457

- rezerwa ogólna

10 570

10 570

- rezerwa celowa

0

0

- wydatki majątkowe

  w tym:

2 870 551

3 161 001

Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

 

269 127

 

 

233 727

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na wyposażenie nowo oddanej części gimnazjum w Łobżenicy

 

32 900

 

32 900

§ 3   W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Nr XV/91/04 z dnia 5 marca 2004 roku załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4   W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Nr XV/91/04 z dnia 5 marca 2004 roku załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 6   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/123/2004
Rady Miejskiej w Łobzenicy

z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie :
„ Zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok „.
 

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych dotyczy:

 

 

- wodociąg w Witrogoszczy – środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu umowa Nr 16/2004

116 000

- środki z Kontraktu wojewódzkiego na Gimnazjum – umowa Nr 10 z dn. 22.09.2004r.

1 000 000

- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące z ponadplanowych dochodów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 

 

12 105

 

 

2. Zmiany wielkości planu w dochodach budżetowych dotyczą zmian w dochodach własnych z tytułu podatków i opłat.

 

 

 

3.  Zmniejszenie wydatków budżetowych dotyczy:

 

- zmniejszenie pożyczki z NOŚ i GW (w budżecie uchwalono 880 000 zł, w roku 2004 z środków z pożyczki planuje się wydatkować 155 000 zł)

725 000

 

 

4. Zwiększenie wydatków  budżetowych dotyczy:

 

 

- udział gminy do środków z Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Witrogoszczy

 

21 000

- zakup komputerów z pakietem oficce

8 600

- dofinansowanie do utrzymanie Oddz.Komunikacji w Wyrzysku – porozumienie zawarte z Starostwem Powiatowym

4 500

- na oświetlenie – pismo Wojewody Wielkopolskiego

8 124

- zwiększenie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Starostwem Pilskim a  gminą Łobżenica – hala sportowa w Łobżenicy

 

 

35 400

- wykonanie drzwi

1 200

- za zamontowanie pieca w SZ.P Liszkowo

1 050

-opłata za prowizje od wypłat świadczeń rodzinnych – zawarta umowa z bankiem 0,7% od kwoty świadczeń

7 000

-na wypłaty dodatków mieszkaniowych

20 000

-na opłaty za wpuszczanie ścieków do środowiska

18 600

-zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego

14 000

-na wywozy nieczystości i wydatki bieżące

10 000

-zwiększenie na inwestycję - kanalizacja oraz zmniejszenie wydatków   na tą inwestycję ( konsekwencja wynikająca z załącznika Nr 4 do uchwały)

 

15 250

- dotacja dla zakładu budżetowego

48 000

-zwiększenie dotacji dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na realizację upowszechniania zadań w zakresie kultury fizycznej

2 800