Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łobżenica z siedzibą w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Pan Marek Powała:  marek.powala@wp.pl, lub tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie* 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest obligatoryjne

Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy,że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00,
e-mail: urzad@lobzenica.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 30 dni, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do Urzędu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przyległym do budynku Urzędu oraz zabezpieczenia mienia w oparciu o  art. 6 ust 1 lit.c i  e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są:

- obszar wokół budynków (place manewrowe i drogi dojazdowe, parkingi, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości).

5. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

4. Administrator przetwarza również Pani/Pana dane w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Urzędu, podmioty i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat art. 94 ust. 9b ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn. zm.), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),

b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),

c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora.

KLAUZULA INFORMACYJN DLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją celu przetwarzania wynikający z przepisów prawa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą  podlegać profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art.14 RODO* informuję:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,

- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych następuje
z naruszeniem przepisów RODO*.

 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.                                                                                

*- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                                                                                                   

 1. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom zgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 6 lit.e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016, str. 1,
  z późn. zm.1); dalej: RODO). w związku z art. 25 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021, poz.1119 z późn. zm.) oraz ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U z 2021 poz.1249).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy, prokuratura, policja, kuratorzy sądowi itp. na podstawie pisemnego wniosku. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może przekazać dane osobowe podmiotom zewnętrznym bez wniosku, w związku z prowadzonymi sprawami w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY                           

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Łobżenicy są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1); dalej: RODO). informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00,
  e-mail: urzad@lobzenica.pl
 2. W zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Markiem Powała za pomocą adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów Gminy zgodnie z art. 11b oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk”. Nagrania obrad są udostępniane zgodnie z art. 20 ust. 1b powyższej ustawy.
 5. Dane osobowe rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, nie dłużej niż 3 miesiące.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) i jest udostępnianie zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00,
e-mail: urzad@lobzenica.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) Dz. U. 2021 poz. 2129.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

-     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

-     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

-     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. .Nie przysługuje Pani/Panu:

-     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PRAWA O AKTACH  STANU CYWILNEGO

 1. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO, oraz innych przepisów prawa w szczególności dotyczących:

a)      sporządzenia aktu urodzenia dziecka;

b)      sporządzenia aktu małżeństwa;

c)      sporządzenia aktu zgonu;

d)      przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa;

e)      przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

f)       przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia;

g)      przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;

h)      przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion;

i)       wydania zaświadczenia o stanie cywilnym;

j)       wydania odpisu aktu stanu cywilnego;

k)      wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą; 

l)       wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;

m)   sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego;

n)      realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą; 

o)      realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

p)      realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach; 

q)      realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska;

r)       dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie;

s)      wydania dokumentów z akt zbiorowych;

t)       zameldowania;

u)      nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być wyłącznie:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Łobżenicy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

 1. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 1.
 2. Dane dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Polska.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJN DLA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łobżenica, którą reprezentuje Burmistrz Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wyrażenia opinii w sprawach istotnych dla gminy.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych, obowiązku prawnego w oparciu o art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U 2021, poz.1372 z późn. zmn.).

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją celu przetwarzania  wynikający z przepisów prawa w oparciu o przepisy ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

6.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą  podlegać profilowaniu.

7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).