Działając na podstawie art 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 500 000 złotych brutto.

Zatwierdził

Kierownik Zamawiającego