Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Walki Młodych

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744). Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016 r. i przewiduje, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób taki ustrój propagować.

            Powyższa ustawa nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek dokonania zmian obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania ustawowego obowiązku, o którym mowa powyżej, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, w którym nada nową nazwę.

            Zgodnie z art. 5 cytowanej ustawy pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

            W oparciu o wytyczne IPN na terenie naszej gminy zmianie będzie podlegała wyłącznie ulica Walki Młodych. 

            Mając powyższe na uwadze Burmistrz Łobżenicy powołał Zespół do spraw nazewnictwa ulic, placów, skwerów, bulwarów itp. na terenie Gminy Łobżenica pod przewodnictwem radnego Pana Edwarda Starszaka.

            Burmistrz Łobżenicy chcąc umożliwić mieszkańcom Gminy Łobżenica aktywne uczestnictwo w wyborze nowej nazwy dla ulicy Walki Młodych, w dniu 17 maja 2017 r. wydał zarządzenie nr 0050.52.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Walki Młodych położonej na terenie Miasta Łobżenicy.

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje mają charakter gminny i dotyczą mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Gminy Łobżenica, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

Czas trwania konsultacji: w terminie od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego formularza konsultacyjnego wraz z uzasadnieniem:

- osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@lobzenica.pl,

- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89 - 310 Łobżenica. W przypadku przesłania wniosków za pomocą operatora pocztowego będzie brana pod uwagę data wpływu do tut. Urzędu. Propozycje nowych nazw ulic złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Formularze wniosków dostępne są w:

- Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica - Biurze Obsługi Klienta,

- na stronie internetowej www.lobzenica.pl.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją propozycję.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

 

O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Łobżenicy poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica www.lobzenica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, w terminie 21 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania wniosków.

 

Konsultacje w procesie zmiany nazwy ulic stanowią etap, który umożliwia mieszkańcom aktywne zaangażowanie się w najważniejsze sprawy dotyczące społeczności lokalnej, natomiast władzom samorządowym - zapoznania się z opiniami mieszkańców. Zapraszamy zatem wszystkich mieszkańców Gminy Łobżenica do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy ulicy Walki Młodych.

 

Linki do:

wzór wniosku w sprawie zmiany nazwy ulicy dla osób indywidualnych  

wzór wniosku w sprawie zmiany nazwy ulicy dla grupy osób inicjujących zmianę