ZARZĄDZENIE  Nr 46/2008

 

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 1 sierpnia 2008r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Łobżenica przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2004 roku, Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

podanie do publicznej wiadomości, że nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 1 roku, tj. od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami w tut. Urzędzie.

 

§ 3

 

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przez okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania