ZARZĄDZENIE  Nr 36 /2008

 

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 12 czerwca 2008 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Łobżenica przeznaczonych do zbycia.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj Dz. U. z 2004 roku, Nr 261  poz.  2603 z późn. zmianami)

 

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

podanie do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomości została przeznaczona do zbycia:

 

1.       Nieruchomość niezabudowana - działka o numerze geodezyjnym 97/6 położona w miejscowości. Luchowo, dla której jest urządzona księga wieczysta nr KW 32875 Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych

  - Powierzchnia nieruchomości         -         

  - Opis nieruchomości            -          Nieruchomość położona jest na obrzeżach terenów zurbanizowanych wsi Luchowo, blisko jej centrum, w odległości około 150 metrów od głównego ciągu komunikacyjnego wsi i gminy Łobżenic – drogi wojewódzkiej nr 242. Położenie nieruchomości jest średnie, uzbrojenie terenu podstawowe, dostępność komunikacyjna średnia, otoczenie średnio korzystne.

 

  - Przeznaczenie nieruchomości       -          zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXXVIII/350/2002 z dnia 8.10.2002r.,nieruchomość posiada funkcję terenu usługowego.

 

  - Forma zbycia          -          sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

  - Wartość rynkowa nieruchomości  -          19.158,00 zł + 4.214,76 (22% podatek VAT)

 

 

 

2.       Nieruchomość niezabudowana - działka o numerze geodezyjnym 97/7 położona w miejscowości. Luchowo, dla której jest urządzona księga wieczysta nr KW 32875 Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych

  - Powierzchnia nieruchomości         -          0,0901 ha

  - Opis nieruchomości            -          Nieruchomość położona jest na obrzeżach terenów zurbanizowanych wsi Luchowo, blisko jej centrum, w odległości około 150 metrów od głównego ciągu komunikacyjnego wsi i gminy Łobżenic – drogi wojewódzkiej nr 242. Położenie nieruchomości jest średnie, uzbrojenie terenu podstawowe, dostępnośc komunikacyjna średnia, otoczenie średnio korzystne.

 

  - Przeznaczenie nieruchomości       -          zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXXVIII/350/2002 z dnia 8.10.2002r.,nieruchomość posiada funkcję terenu usługowego.

 

  - Forma zbycia          -          sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

  - Wartość rynkowa nieruchomości  -          14.010,00 zł + 3.082,20 (22% podatek VAT)

 

 

3.       Nieruchomość niezabudowana - działka o numerze geodezyjnym 97/8 położona w miejscowości. Luchowo, dla której jest urządzona księga wieczysta nr KW 32875 Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych

  - Powierzchnia nieruchomości         -          0,1326 ha

  - Opis nieruchomości            -          Nieruchomość położona jest na obrzeżach terenów zurbanizowanych wsi Luchowo, blisko jej centrum, w odległości około 80 metrów od głównego ciągu komunikacyjnego wsi i gminy Łobżenic – drogi wojewódzkiej nr 242. Położenie nieruchomości jest średnie, uzbrojenie terenu podstawowe, dostępnośc komunikacyjna średnia, otoczenie średnio korzystne.

 

  - Przeznaczenie nieruchomości       -          zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXXVIII/350/2002 z dnia 8.10.2002r.,nieruchomość posiada funkcję terenu rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczoną zabudową siedliskową.

 

  - Forma zbycia          -          sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

  - Wartość rynkowa nieruchomości  -          20.619,00 zł + 4.536,18 (22% podatek VAT)

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. upływa z dniem 28 lipca 2008r.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami w tut. Urzędzie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu.