ZARZĄDZENIE  Nr 14/2008

 

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 25 marca 2008r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Łobżenica przeznaczonych do zbycia.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj Dz. U. z 2004 roku, Nr 261  poz.  2603 z późn. zmianami)

 

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

podanie do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomości została przeznaczona do zbycia:

 

1.       Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Wyrzyskiej 29a na działce o numerze geodezyjnym 993/5 w miejscowości. Łobżenica, dla której jest urządzona księga wieczysta nr KW 20636 Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych

  - Powierzchnia nieruchomości   -          

  - Opis nieruchomości   -           Nieruchomość położona jest na obrzeżach terenów zurbanizowanych Łobżenicy, ok. 0,9 km od centrum urbanistycznego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieczynne torowisko kolejki wąskotorowej. Jest położona przy ul. Wyrzyskiej - głównym ciągu komunikacyjnym miasta - stanowiącym odcinek drogi wojewódzkiej nr 242 Wyrzysk-Więcbork. Uwzględniając funkcję nieruchomości przewidzianą dla niej w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego położenie nieruchomości jest dobre, otoczenie korzystne, dostępność komunikacyjna bardzo dobra, standard nieruchomości niski. Nieruchomość wyposażona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

-          drogę (ulicę) o nawierzchni asfaltowej,

-          sieć energetyczną,

-          sieć wodociągową,

-          sieć kanalizacji sanitarnej,

-          sieć gazową.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnej Gazowni Miejskiej. Dane liczbowe o budynku:

-          powierzchnia zabudowy - 377,34 m2

-          powierzchnia użytkowa - 322,42 m2

-          kubatura   -    2200 m3

Nieruchomość jest ogrodzona i oświetlona. Od ul. Wyrzyskiej ogrodzenie na słupkach z rur stalowych osadzonych w cokole betonowym, przęsła - ramy z kątownika wypełnione siatką stalową, od strony torowiska ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych.

W chwili obecnej nieruchomość jest nie użytkowana.

Nieruchomość stanowi zwarty obszar gruntu składający się z jednej działki ewidencyjnej, posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Na działce oprócz budynku, placu manewrowego częściowo utwardzonego (beton), rzędu drzew liściastych(topola) rosnących wzdłuż torowiska kolejki wąskotorowej, znajdują się przyłącza uzbrojenia podziemnego do sieci miejskich: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na działce.

Budynek byłej Gazowni Miejskiej - obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z dachami jedno i dwuspadowymi, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, oddany do użytkowania w 1907 r.

Charakterystyka techniczna budynku i zastosowane rozwiązania materiałowe.

-          fundamenty: murowane z cegły i w części dobudowanej betonowe,

-          ściany :    murowane z cegły oraz w części dobudowanej z pustaków ceramicznych,

-          stropodach: - żelbetowy wylewany na mokro i z płyt prefabrykowanych kryty papą oraz eternitem, konstrukcji stalowej kryty blachą falistą,

-          tynki: cementowo-wapienne,

-          okładziny: w pomieszczeniach socjalnych - płytki ceramiczne,

-          stolarka okienna:  w części biurowej okna drewniane zespolone, pozostałe stalowe jednoszybowe,

-          stolarka drzwiowa: drzwi (wrota) zewnętrzne drewniane oraz stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane,

-          podłogi i posadzki: w pomieszczeniach socjalnych - płytki ceramiczne, pozostałe - betonowe,

-          instalacje:

o        elektryczna,

o        wodociągowa,

o        kanalizacyjna,

o        wentylacja grawitacyjna.

W budynku znajduje się 14 pomieszczeń, a w szczególności: pomieszczenie biurowe, socjalne, WC, hala główna i inne pomieszczenia o charakterze gospodarczym (produkcyjno-składowym).

Ogólny stan techniczny budynku zły, standard wykończenia wnętrza niski. Wnętrze budynku zdewastowane, brak większości drzwi wewnętrznych i części okien, brak urządzeń w pomieszczeniach WC i socjalnych, płytki ceramiczne zniszczone, część instalacji wewnętrznych zdemontowana (rury, kable, gniazdka, przełączniki itp.). Na murach przyziemia występują zawilgocenia, w części dobudowanej budynku brak fragmentu ściany.

Budynek znajduje się w wykazie (ewidencji) obiektów zabytkowych i z tego tytułu podlega ochronie konserwatorskiej. Status takiego budynku w przypadku wprowadzanie w nim zmian w zakresie jego „bryły", a w szczególności dot. to dachu, elewacji i okien, wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.

 

  - Przeznaczenie nieruchomości -           zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica w rejonie ulicy Świerczewskiego (obecnie ulica Wyrzyska) przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXIII/156/1997 z dnia 30.05.1997r.,nieruchomość posiada funkcję terenu usługowo - produkcyjną.

 

  - Forma zbycia            -           sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

  - Wartość rynkowa nieruchomości        -           120.000,00 zł + 26.400,00 (22% podatek VAT)

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. upływa z dniem 9 maja 2008r.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami w tut. Urzędzie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu.