Uchwała Nr IX/39/07

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 15 czerwca 2007 roku

 

w sprawie: „ Ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej „.

  Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) :

uchwala co następuje:

 

§ 1 Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w wysokości 150 złotych miesięcznie.

     § 2 1.   Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Miejskiej i naradach organizowanych przez Burmistrza Łobżenicy.

2.       Wypłata diety następuje do dnia 5 - go następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego.

     § 3 1.     Podstawą wypłacenia miesięcznej diety jest uczestnictwo przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w sesjach i naradach organizowanych przez Burmistrza Łobżenicy stwierdzone własnoręcznym podpisem  na liście obecności.

 

 2. Za każdą nieobecność przewodniczący organu wykonawczego jednostki

pomocniczej traci prawo do części diety w następujących wysokościach:

a)       za nieobecność nieusprawiedliwioną na sesji Rady Miejskiej – 20%,

b)       za nieobecność nieusprawiedliwioną na naradzie organizowanej przez Burmistrza Łobżenicy – 20%.

 

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.                                                     

§ 5 Traci moc uchwała: Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2002 roku i Nr XXXVI/236/06 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 1 marca 2006 roku.

 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.