Uchwała Nr VIII/33/07

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie:„ Zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok ”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.oraz art. 184 ust.1 pkt 1, 2, i 11 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm)

 

 

 

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1 W uchwale budżetowej Nr VII/26/07 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2007 roku  zmienioną:

- Zrządzeniem Nr 11/2007 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 kwietnia 2007 roku,

- Zrządzeniem Nr 13/2007 Burmistrza Łobżenicy z dnia 23 kwietnia 2007 roku,

 

 

 

wprowadza się następujące zmiany

w planie  dochodów i wydatków budżetowych :

 

 

1/. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę   9 734,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej,

 

2/. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę  3 125,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej

 

3/. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  10 459,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 i 10 do uchwały budżetowej,

 

 

4/. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 i 10 do uchwały budżetowej.

 

 

 

§ 2 Po wprowadzonych zmianach:

 

 

 

 

Nazwa:

STAN  POPRZEDNI

STAN  OBECNY

 

Dochody ogółem:

 

 

21 155 252

 

21 161 861

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację   zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

 

 

3 658 020

 

 

3 658 020

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

 

8 378

 

8 378

 

Wydatki ogółem:

 

 

21 983 208

 

21 989 817

 

- wydatki bieżące

 

 

17 505 520

 

17 520 129

 

- rezerwa ogólna

 

 

147 720

 

139 720

 

- rezerwa celowa

 

 

333 768

 

333 768

 

-  wydatki majątkowe

 

 

3 996 200

 

3 996 200

 

 

 

§ 3 W uchwale budżetowej Nr Nr VII/26/07 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2007 roku  załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

 

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.