Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie:   „ Ustalenia ceny 1 strony formatu A4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 2490, poz. 2104)

zarządzam:

§  1  Ustala się cenę  1  strony formatu A4 specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, w postępowaniach prowadzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 0,50 zł netto.

§   2 Ustala się , iż strona innego formatu niż A4 stanowi odpowiednią krotność

kwoty

0,50 zł.

§ 3 Tryb uiszczania wpłaty określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy..

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Burmistrz Łobżenicy

 

 (-) mgr  Eugeniusz Cerlak