• Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach a także w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza w Gminie Łobżenica
  • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
  • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy w sprawie nadania statutu sołectwu WITROGOSZCZ 
  • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy w sprawie utworzenia Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy oraz nadanie mu statutu 
  • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2015 roku 
  • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A