Burmistrz Łobżenicy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy
do Biura Obsługi Klienta

w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica
89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a.       Obywatelstwo polskie,

b.       Wykształcenie wyższe,

c.        Biegła znajomość obsługi komputera,

d.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ,

e.        Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f.        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

g.        Nieposzlakowana opinia,

h.       Dobra znajomość języka angielskiego,

i.         Dobra znajomość języka migowego potwierdzona certyfikatem,

j.         Staż pracy w administracji publicznej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych:

-  ustawy o samorządzie gminnym,

-  instrukcji kancelaryjnej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.Nr 14, poz. 67),

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Łatwość nawiązywania kontaktów.

 

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

a.     Współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy znajdującymi się w Urzędzie,

b.     Udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw klientom zgłaszającym się do Urzędu,

c.     Udostępnianie wzorów druków, wniosków i formularzy,

d.     Przyjmowanie dokumentów składanych przez klientów w tym: skarg, wniosków
i podań,

e.         Udzielanie informacji o organach właściwych do załatwienia sprawy w przypadku, gdy takim organem nie jest Burmistrz,

f.        Udostępnianie klientom aktów prawnych (Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich),

g.        Obsługa kserokopiarki oraz innych urządzeń przypisanych do stanowiska pracy.

h.       Monitorowanie luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników.

 

4. Wymagane dokumenty:

a.       CV oraz list motywacyjny,

b.       Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,

c.        Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

d.       Oświadczenie kandydata o niekaralności,

e.        Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku,

f.        Kwestionariusz osobowy (do pobrania w siedzibie Urzędu)

g.        Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzurą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dokumentów osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zmian.) oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 05.10.2012 r. do godz. 15 00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica w zamkniętej kopercie opisane „Nabór na stanowisko pracy do Biura Obsługi Klienta opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lobzenica) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica.

 

 

Łobżenica, 24  września 2012 r.