KARTA USŁUG NR: ELD-12

                EWIDENCJA LUDNOŚCI / DOWÓD OSOBISTY

 

 

2023.03.30

 

WYDANIE, WYMIANA, UTRATA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

 

Informujemy, że od 29 grudnia 2023 roku obowiązuje nowa forma składania wniosków o wydanie dowodu osobistego. W przypadku złożenia wniosku na dowód osobisty w organie gminy, nie jest wymagany wcześniej wypełniony wniosek w formie papierowej.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, wypełniany przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL. Wnioskodawca podpisuje wniosek za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad. Papierowa postać wniosku, czyli wydruk z RDO, będzie możliwa tylko w przypadku awarii sprzętu do składania podpisu elektronicznego.

Do złożenia wniosku niezbędne są następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,   o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość -  w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

 

Możliwe również jest złożenie wniosku przy użyciu usługi elektronicznej na stronie gov.pl lub za pomocą aplikacji mObywatel

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA ZMIANA

 Możliwość elektronicznego złożenia wniosku przez każdego obywatela bez względu na wiek, z zastrzeżeniem, że obywatel, który ukończył 12 r.ż. będzie zobowiązany w terminie do 30 dni od złożenia wniosku zgłosić się do urzędu, do którego skierował wniosek, w celu złożenia odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz odcisków palców. Podpis będzie składany elektronicznie za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad, natomiast odciski palców będą składane za pomocą już wykorzystywanych przez urzędy skanerów linii papilarnych. Jeżeli obywatel nie pojawi się w urzędzie w ww. terminie, wniosek będzie automatycznie pozostawiony bez rozpoznania przez system obsługujący wydawanie dowodów osobistych (RDO). Ważne: fotografia załączona do wniosku musi spełniać wymagania określone w ustawie o dowodach osobistych.  

O wydanie dowodu osobistego wnioskuje:

 • osoba, która ukończyła 18. lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18. lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat.

Do złożenia wniosku niezbędne są  następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

     

Fotografia powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

·         osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami załączając do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku,

·         osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając do wniosku zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP,

·         w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.

  

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobni zgłoszenie.

Miejsce składania wniosków.

Złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego, możena dokonać przy ul.Sikorskiego 7  w Łobżenicy, pokoj nr 110.

 Potwierdzenie odbioru dowodu osobistego odbywa się w postaci elektronicznej -  złożenie podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego będzie za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad. Papierowa postać potwierdzenia, czyli wydruk z RDO, będzie możliwy tylko w przypadku awarii sprzętu do składania podpisu elektronicznego.

.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.       

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:
  • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • jeśli doszło do takiej zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (np. operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r. nie ma podstaw do jego wymiany. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy. Odbiór dowodu osobistego Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl. Dowód musisz odebrać osobiście. Zabierz dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś - aktualny paszport (jeśli go posiadasz) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego). Dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu. Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator.Dziecko powyżej 12. roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków).W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy po dniu złożenia wniosku wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności. O niemożności odbioru dowodu osobistego oraz udzieleniu pełnomocnictwa należy wcześniej powiadomić Urząd.Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

·        z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

·        z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

·        z dniem zgonu jego posiadacza,

·        z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

·        z dniem upływu ważności dowodu osobistego,

·        po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym /np. imienia, nazwiska/,w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.