KARTA USŁUG NR: ELD-7  

Ewidencja ludności

 

 

2023.03.30

 

Nazwa usługi: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA  Z MIEJSCA  POBYTU  STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Każdy polski obywatel, który opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadza się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie.

Jeżeli jednak, pomimo wyprowadzki osoba nie wymeldowała się z pobytu stałego lub czasowego, z wnioskiem o wymeldowanie może wystąpić ten, kto jest właścicielem danego mieszkania czy domu, lub posiada inny dokument potwierdzający jego prawo do lokalu lub nieruchomości (np. najem, przydział itp.).

Jeśli natomiast, dana osoba pomimo zameldowania nie mieszkała i nie mieszka nadal pod wskazanym adresem, wtedy ten kto posiada uprawnienie do danego lokalu może wystąpić z wnioskiem o uchylenie (anulowanie) niewłaściwego zameldowania.

Na podstawie wniosku urząd podejmie postępowanie administracyjne, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) możesz złożyć gdy:

 • posiadasz uprawnienie do domu lub mieszkania i wiesz, że osoba która z niego się wyprowadziła nadal jest w nim zameldowana - wtedy składasz wniosek o wymeldowanie;
 • lub pomimo zameldowania nigdy nie mieszkała pod Twoim adresem - wtedy składasz wniosek o uchylenie zameldowania;
 • w przypadku, gdy bezpodstawnie wymeldowano Cię z danego miejsca pobytu - wtedy składasz wniosek o uchylenie wymeldowania.

We wniosku podaj swoje dane teleadresowe, dane osoby, która ma być wymeldowana lub której meldunek ma zostać uchylony, a także możliwie jak najpełniej opisz, kiedy i w jakich okolicznościach ta osoba wyprowadziła się (lub wskaż z czego wynika bezprawność dokonanego zameldowania/wymeldowania). Jeśli znasz aktualny adres lub numer telefonu tej osoby nie zapomnij podać ich we wniosku. Pomoże to szybciej nawiązać kontakt z osobą, która ma zostać wymeldowana, co może przyspieszyć zakończenie sprawy.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • kserokopię dokumentów, które potwierdzają Twoje prawo do lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, lub  inny dokument);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji;
 • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy nie możesz osobiście brać udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i do reprezentowania siebie wyznaczasz pełnomocnika;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za dokument potwierdzający udzielone przez Ciebie pełnomocnictwo (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie). W przypadku, kiedy będzie to Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, mąż, lub żona, nie musisz za to płacić. Jeżeli przyjdzie inna osoba pełnomocnictwo kosztuje 17 zł.
        

 

Opłaty:

·         10 zł na rachunek Urzędu

Czas realizacji usługi:

·         Do dwóch miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy:

 

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: 67-2868123

 

Tryb odwoławczy:

    Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza  Łobżenicy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

    Od postanowienia o zawieszeniu postępowania przysługuje stronie zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

Uwagi:

  W przypadku wniosku złożonego przez stronę o wymeldowanie osoby, która opuściła lokal
i nie dokonała wymeldowania się Urząd Miejski przeprowadza postępowanie administracyjne
i  ustala, czy istnieją przesłanki  do wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej. W tym celu wzywa strony do złożenia wyjaśnień, przesłuchuje świadków.

Stroną  w sprawach meldunkowych jest właściciel lokalu, najemca, spadkobiercy. 

 Sprawa zostanie zakończona przez wydanie decyzji administracyjnej.

 Jeżeli  wniesiono podanie / wniosek, odwołanie/ bez dokonania zapłaty opłaty skarbowej, organ meldunkowy na podstawie art. 64 § 2 KPA, wzywa zobowiązanego do zapłaty opłaty w terminie 7 dni
z pouczeniem , że w razie niewykonania tego obowiązku podanie / odwołanie, zażalenie/ pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności;
 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego