KARTA USŁUG NR: EL-6  

Ewidencja ludności

 

 

Zmiana 2015.03.01

Nazwa usługi:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA  NA POBYT  STAŁY LUB CZASOWY

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), w tym. art. 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r.

·         Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

·         podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

·         wypełniony i podpisany formularz  meldunkowy,

·         do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Opłaty:

Opłata skarbowa od wydanej decyzji – 10 zł.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, podania o dokonanie czynności.

Zapłaty opłaty dokonuje sie w Banku Spółdzielczym Łobżenica nr konta 22893800060000139720000015

 

Czas realizacji usługi:

        Do dwóch miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy:

 

      Nr pokoju: 110

      Nr telefonu: 67-2868124

 

Tryb odwoławczy:

    Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza  Łobżenicy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

    Od postanowienia o zawieszeniu postępowania przysługuje stronie zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

         

 

Uwagi:

 

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania osoby w lokalu prowadzone jest w przypadku  gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości, tj. braku potwierdzenia na formularzu meldunkowym faktu pobytu
w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.